اطلاعیه در مورد «گلوبتان» بنیاد زیبا

بهار نزدیک است و ما در جست و جوی داوطلبانی هستیم که به عنوان اعضای کمیته هدایت کننده «گلوبتان» بنیاد زیبا فعالیت کنند. ما از شرکت فردی یا سازمانی شما سپاسگزار خواهیم شد. از پیش از شما تشکر می کنیم.

ـــ ضیاء قوامی