با کمال سربلندی لیست «دهش‌کنندگان نه دریافت‌کنندگان» ا به شما تقدیم می‌کنیم:

۱.

۲.

۳.