اساسنامه

 

همانگونه که خورشید گرما را
«زیبا» عشق را تقدیم می‌کند
ضیاء قوامی

 

بخش یکم: تعاریف

بند ۱. بنیاد

‏بنیاد زیبا، بنیادی است هنری و غیرانتفاعی که در سال ۷۰۲۴ آریائی ـ میترائی، ۱۳۸۰ ‏خورشیدی، ۲۰۰۲ ‏میلادی در ‏ایالت نیوجرسی آمریکا به ثبت رسیده است و از این به بعد از آن به عنوان «بنیاد» یاد خواهد شد.

بند ۲. هنر

‏هنر خلاقیتی است با مفهوم و جهت دار که در راستای بهبود و غنی‌تر نمودن کیفیت زندگی بشریت گام برمی‌دارد. (ضیاء قوامی)

بند ۳. مزایای مالیاتی

‏بنیاد از مزایای مالیاتی ذکر شده در بخش (۳) (c) ۵۰۱ قوانین مالیاتی ۱۹۵۴، اداره مالیات دولت مرکزی آمریکا برخوردار است. بنیاد موظف است در چهارچوب ذکر شده در قوانین مالیاتی فوق‌الذکر یا دیگر قوانین مربوط به دولت فدرال و ‏یا ایالت نیوجرسی یا حتی قوانین احتمالی که در این رابطه در اینده وضع گردند، عمل نماید.

‏در همین رابطه تمام فعالیت های اعضاء هیأت امناء و هیأت های مشورتی اختیاری بوده و در ازاء زحمات خود از هیح مزیت مالی برخوردار نخواهند شد مگر در مواردی که از بنیاد اجازه و و توانائی داشته باشد تا برای فعالیت های انجام شده اضافی، حق الزحمه‌ای در حد معمول و متعارف به افراد مربوطه پرداخت نماید.

بخش دوم: هیأت امناء

بند ۱. اعضاء هیأت امناء

اعضاء هیأت امناء عبارت‌اند از:

الف: اعضاء دائم
۱. بنیان گذاران یا نمایندگان آن‌ها
۲. امناء موقت که به عضویت دائم پذیرفته شده‌اند

ب: اعضای موقت
افرادی که از آن‌ها برای عضویت در هیأت امناء دعوت شده و اعلام آمادگی نموده‌اند.

بند ۲. تعداد اعضای هیأت امناء

تعداد اعضاء هیأت امناء حداقل سه نفر (بنیان گذاران یا نمایندگان آن‌ها) و حداکثر ۲۱ نفر می‌باشد.

زیربند ۱. افزایش تعداد اعضاء هیأت امناء

الف ـ افزایش تعداد اعضاء هیأت امناء می‌تواند یک‌جا یا تدریجی باشد.
ب ـ تشخیص تعداد افراد مورد نیاز و زمان از وظایف رئیس هیأت امناء است.
پ ـ رئیس هیأت امناء، ضرورت فوق را در جلسه عمومی هیأت امناء مطرح و بعد از شور و تصویب و تأیید شورای عالی مسئولیت طی مراحل به کمیته‌ی موقت پژوهش* محول می‌گردد (همچنین رجوع شود به زیربند ۲۴ بند ۸ بخش دوم).

* تبصره ۱: کمیته موقت پژوهش
کمیته موقت پژوهش بر طبق اصول آمده در اساسنامه بنیاد (زیربند ۳ بند ۲ بخش دوم) وظیفه خود را در مدت زمان قید شده انجام و گزارش خود را به رئیس هیأت امناء ارسال می‌دارد.

ت ـ گزارش کمیته موقت پژوهش از طرف رئیس بنیاد، به نمایندگی اعضاء دائمی در جلسه هیأت امناء مطرح و بعد از تصویب و تأیید شورای عالی به‌طور کتبی به فرد مذکور ابلاغ خواهد شد (همچنین رجوع شود به تبصره‌‌های ۲ و ۳ و زیربند ۲ بند ۲ و بند ۵ بخش دوم، بخش پنجم و پیوست ۵، نمودار زیبا در عمل).

زیربند ـ ۲. دوره خدمت*
الف: عضو دائمی هیأت امناء بنیاد ب: عضو موقت هیأت امناء بنیاد     پ: عضو شورای عالی بنیاد

الف ـ دوره خدمت عضو دائم هیأت امناء بنیاد: دوره‌ی خدمت عضو دائم هیأت امناء بنیاد چهار سال می‌باشد و بنا بر دعوت مجدد از طرف بنیاد و قبول آن، دوره‌ی خدمت برای دوبار متوالی دیگر قابل تکرار است.
ب ـ دوره خدمت عضو موقت هیأت امناء بنیاد: دوره‌ی خدمت عضو موقت هیأت امناء بنیاد سه سال می‌باشد و بنا بر دعوت مجدد از طرف بنیاد و قبول آن، دوره‌ی خدمت برای یک بار دیگر قابل تکرار است.
پ ـ دوره خدمت عضو شورای عالی بنیاد: دوره‌ی خدمت عضو شورای عالی بنیاد پنج سال می‌باشد و بنا بر دعوت مجدد از طرف بنیاد و قبول آن، برای سه بار متوالی دیگر قابل تکرار است.

* تبصره ۱: دوره خدمت: شورای عالی بنیاد مسئول ارتقاء، نامزدی مجدد یا انتخاب عضو جدید هیأت امناء برای خدمت او در رده‌های مختلف بوده و نحوه انجام آن بر طبق مقررات آمده در اساسنامه بنیاد می‌باشد.

** تبصره ۲: شورای عالی: در مواردی که بر طبق اساسنامه تصمیم یا تأیید شورای عالی لازم باشد، تا زمان تشکیل آن پیشنهاد تصویب و اجرای مصوبات هیأت امناء، بعد از تأیید اعضاء دائمی*** بنیاد بلامانع خواهد بود.

*** تبصره ۳: تأیید اعضاء دائمی: تأیید اعضاء دائمی به معنی بحث، شور، و رأی‌گیری بین اعضاء دائمی دال بر موافقت آن با مصوبات بنیاد برحسب مسئولیت‌های محوله و بر طبق مقررات آمده در اساسنامه‌ی بنیاد می‌باشد.

زیربند ـ ۳. شرایط و زمان

۱ـ شرایط
شرایط ارتقاء، نامزدی مجدد یا انتخاب عضو جدید:
الف: عضو دائم هیأت امناء بنیاد     ب: عضو موقت هیأت امناء بنیاد     پ ـ عضو دائمی شورای عالی بنیاد ت ـ عضو افتخاری شورای عالی بنیاد

الف ـ شرایط ارتقاء عضو دائم هیأت امناء به شورای عالی:
۱. در طول خدمت خود به عنوان عضو دائم نمونه کامل یک انسان بوده و در راه خدمت به اهداف بنیاد قدم‌های استوار، فزاینده و تأثیرگذار برداشته باشد.
۲. شخصاً تمایل قلبی خود را برای ادامه خدمت در بنیاد، در مقام عضو شورای عالی به‌اطلاع بنیاد رسانده باشد.
۳. به عضویت حلقه عشاق در آمده باشد.

ب ـ شرایط ارتقاء عضو موقت هیأت امناء به عضو دائم:
هر عضو موقت که در مرحله‌ی عمل درجه‌ی کارآیی، صداقت، و اعتقاد عمیق او به اهداف بنیاد، تدریجاً ثابت شده باشد، می‌تواند به عضویت دائم هیأت امناء بنیاد در آید:
۱. اساسنامه بنیاد را دقیقاً و عمیقاً درک و عمل نموده، در برآورده شدن اهداف پیگیری داشته و نتایج مثبت و دائمی فعالیت های او راهگشای کار بنیاد باشد.
۲. در رعایت زیربندهای ۱۶ ـ ۱۸ و ۲۱ و ۲۳ از بند ۸ بخش دوم اساسنامه پیشقدم باشد.
۳ . شخصأ تمایل قلبی خود را برای ارتقاء به اطلاع بنیاد رسانیده باشد.
۴. از زمان شروع فعالیت رسمی* او در بنیاد حداقل ۱۸ ماه گذشته باشد.
۵. آمادگی** خود را برای پیوستن به «حلقه‌ی عشاق»***‌ کتباً اعلام داشته باشد.
۶. نامزد مورد نظر باید از طرف کمیته‌ی موقت ارتقاء**** به هیأت امناء پیشنهاد شده باشد.

* تبصره ۱: فعالیت رسمی
شروع فعالیت رسمی اعضاء بعد از تصویب نهایی اساسنامه بنیاد توسط هیأت امناء می‌باشد.

** تبصره ۲: آمادگی
در صورت عدم آمادگی عضو موقت هیأت امناء برای پیوستن به حلقه عشاق در زمان موعود (به هر دلیلی که باشد) دوره‌ی خدمت او در صورت علاقه ، استثنائاً برای یک دوره‌ی سه ساله‌ی سوم قابل تکرار خواهد بود.

*** تبصره ۳: حلقه‌ی عشاق
انسان‌هائی با آن درجه از خلوص که تا زمانی که در قید حیات هستند از مال و وقتشان در حد توان برای پیشبرد اهداف انسانی بنیاد مایه گذاشته و بی دریغ و بدون هیچ چشمداشتی برای پیشبرد اهداف بنیاد حداکثر تلاش خود را نموده‌اند، آن‌گاه که به آینده ابدی پیوستند با واگذاری قبلی قسمتی از دارائی***** خود به نام بنیاد از طریق قید مشخص و قانونی آن در وصیت‌نامه‌شان و ارائه مدرک رسمی دال بر چنین واقعیتی به بنیاد در اسرع وقت، نام نیک خود و خانواده‌شان را در قلب تاریخ هنر ایران بزرگ هنری و جهان به ثبت رسانده باشند. زیرا امید بر این است که با ایجاد پشتوانه‌ی قوی مالی و هنری، این بنیاد بتواند پاسخگوی ضرورت‌های حیاتی ادامه معرفی هنر ایران بزرگ هنری به جامعه بین‌المللی در آینده نیز باشد.
الف: فرد مذکور حق دارد و آزاد است که جزئیات چگونگی استفاده از دارائی واگذار شده به بنیاد را دقیقاً ذکر نماید تا بنیاد برای شادی روح او دقیقاً مطابق آن عمل نماید.
ب: به علت اهمیت حیاتی و قانونی احترام به حریم زندگی خصوصی افراد، نحوه ارائه مدرک فوق‌الذکر (قید نام بنیاد در وصیت نامه به‌عنوان ذینفع) به بنیاد را قانون تعیین خواهد کرد.
پ: جزئیات ذکر شده بایستی قابل قبول و عمل در چهارچوب اساسنامه بنیاد بوده و فرد مذکور بایستی قبل از هرچیز با وکیل بنیاد مشورت نماید.

**** تبصره ۴: کمیته موقت ارتقاء
در صورت نیاز، کمیته موقت ارتقاء (طبق مقررات قید شده در زیربند ۷۴ بند ۸ بخش دوم اساسنامه) جهت ارزیابی نامزدهای موقت برای ارتقاء تشکیل و در چهارچوب شرایط قید شده (در زیربند ۳ بند ۲ بخش دوم اساسنامه) وظایف خود را انجام و نتیجه‌ی کار خود را به رئیس هیأت امناء ارائه خواهد نمود.

***** تبصره ۵: دارائی
الف: دارائی: دارائی می‌تواند دربر گیرنده‌ی هرگونه سرمایه‌ای باشد.
ب: درجه: درجه اهداء نشانه‌ی شدت علاقه، تعهدپذیری و توان فرد بوده که علاوه بر تسهیل امور بنیاد باعث تشویق دیگر علاقمندان نیز می گردد.
پ: واگذاری دارائی (ارثیه)
مقدار (گروه‌بندی):
۱. زیر صد هزار دلار (هر مقدار و در حد توان) «خاکیان»
۲. صد هزار دلار «مشتاقان»
۳. دویست و پنجاه هزار دلار «محبتیان»
۴. پانصد هزار دلار «عاشقان»
۵. یک میلیون دلار «لوطیان»
۶. پنج میلیون دلار «خیّران»
۷. ده میلیون دلار «سینه چاکان»
۸. بیش از ده میلیون دلار («فرشتگان»

پ ـ شرایط نامزدی مجدد عضو شورای عالی برای تمدید خدمت:
۱. نمونه کامل و جاودانه در رعایت اصول اساسنامه بنیاد بوده باشد.
۲. تحت نظارت او بنیاد در سطح جهانی بیشتر شناخته شده و منشأ اثر برای خلق شاهکارهای هنری و انسانی برای بشریت باقی بماند.
۳. در برآورده کردن یکی از اهداف خواب‌های طلایی بنیاد نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
۴. شخصاً تمایل قلبی خود را برای ادامه خدمت به بنیاد در مقام عضو شورای عالی به‌طور کتبی به اطلاع بنیاد رسانده باشد.

ت ـ شرایط انتخاب اعضای جدید:

یک ـ هیأت امناء
الف افزایش تعداد اعضای هیأت امناء (زیربند ۶، بند ۲ بخش دوم)
ب. جایگزینی عضو مستعغی و یا برکنار شده (زیربندهای ۵ و ۶ بند ۲ بخش دوم)
دو ـ عضو افتخاری برای عضویت در شورای عالی
فرد واجد شرایط برای عضویت افتخاری* در شورای عالی بوده اما به علت شرایط استثایی خود (کهولت، بُعد مسافت، و وظایف محوله دیگر هنری و غیره) توانایی شرکت مستقیم در هیچ کدام از فعالیت‌های روزمره و دائمی ذکر شده تشکیلاتی بنیاد (اداری یا مشورتی) را نداشتد باشد.

* تبصره ۱ ـ شرایط عضویت افتخاری
الف: شخصیتی شناخته شده جهانی و صاحب‌نظر در رشته‌ی هنری خود باشد
ب: اهداف بنیاد را قبول داشت باشد.
پ: از نظر سجایای اخلاقی و عشق به بشریت زبانزد عام باشد.
ت: شخصاً تمایل قلبی خود برای قبول عضویت افتخاری در شورای عالی بنیاد را (به صورت کتبی) به اطلاع رسانده باشد.

دو ـ زمان
زمان ارتقاء نامزدی مجدد یا انتخاب عضو جدید
* ارتقاء عضو (در هر رده) الزاماً به پایان دوره خدمت او رابطه‌ای نداشته و رئیس هیأت امناء هرگاه صلاح بداند می‌تواند فرد واجد شرایط را جهت ارتقاء پیشنهاد نماید تا مرا حل قانونی آن بر طبق اساسنامه طی شود.
* نامزدی مجدد عضو (در هر رده) در چهارچوب وقت تعیین شده قبلی (پایان دوره خدمت) او می‌باشد.
* انتخاب عضو جدید بنا بر ضرورت و نیاز بنیاد می‌باشد.

زیربند ـ ۴: انتخابات بنیاد

الف: تقاضای نامزدی رده‌های مختلف (زیربند ۳ بند ۲ بخش دو) ازطرف مسئولان مربوطه، به بنیاد پیشنهاد می‌شود.
ب: بعد از شور، بررسی و تصویب تقاضا توسط اعضاء تصمیم‌گیرنده در شورای عالی یا هیأت امناء بنیاد، تقاضا برای طی مراحل، به کمیته‌ی مربوطه ارسال می‌گردد.
پ: گزارش کمیته‌ی موقت مربوطه از طرف مسئول آن، در جلسه‌ی شورای عالی یا هیأت امناء مطرح و بعد از تصویب و تأیید شورای عالی* به‌طور کتبی به فرد مذکور ابلاغ خواهد شد. (همچنین رجوح شود به بخش پنجم و پیوست ۵ نمودار زیبا در عمل)

* تبصره ۱ ـ تأیید شورای عالی
در مواردی که بر طبق اساسنامه، تأیید شورای عالی لازم باشد، تا زمان تشکیل آن، اجرای مصوبات هیأت امناء بعد از تأیید اعضاء دائمی بلامانع می‌باشد. (هچنین رجوع شود به تبصره ۳ زیربند ۲ بند ۲ بخش دوم اساسنامه بنیاد)

زیربند ـ ۵: استعفاء

الف ـ هر عضو موقت هیأت امناء در هر زمان که بخواهد می‌تواند استعفای خود را با ذکر دلیل یا دلایل به‌طور کتبی به رئیس بنیاد اطلاع دهد. بعد از دریافت چنین تقاضائی، موضوع در جلسه‌ی هیأت امناء مطرح و بعد از شور و بررسی، نتیجه با فرد مذکور در میان گذاشته خواهد شد.
ب ـ هر عضو دائم هیأت امناء یا عضو شورای عالی بایستی تقاضای خود را مبنی بر قبولی استعفایش توسط بنیاد با ذکر دلیل یا دلایل به‌طور کتبی به شورای عالی بنیاد اطلاع دهد. بعد از دریافت چنین تقاضائی، موضوع در جلسه‌ی شورای عالی مطرح و بعد از شور و بررسی، نتیجه با فرد مذکور در میان گذاشته خواهد شد. (همچنین رجوع شود به تبصره‌های ۲ و ۳ زیربند ۲، بند ۲، بخش دوم و بخش پنجم)

تبصره ۱: کمیته موقت بررسی استعفاء
در موارد بالا هرگاه بنیاد صلاح بداند ، کمیته موقت استعفاء (طبق مقررات قید شده در زیربند ۲۴ بند ۸ بخش دوم اساسنامه) جهت بررسی علل استعفاء افراد تشکیل و در چهارچوب شرایط قید شده (در زیربندهای ۱۶ ـ ۱۸، ۲۱، و ۲۳ بند ۸ بخش دوم، بند ۱ بخش سوم و بخش چهاردهم) وظایف خود را انجام و نتیجه کار را به رئیس هیأت امناء ارائه خواهد داد.

زیربند ـ ۶: برکناری:

الف ـ اعضاء موقت
هرگاه عضوی از اعضاء موقت هیأت امناء (در هر رده) برخلاف اساسنامه رفتار یا عمل نماید:
۱. بعد از بررسی دقیق و کامل و نظرخواهی از صاحب‌نظران، رئیس هیأت امناء، به نیابت از طرف بنیاد مورد یا موارد خلاف را با فرد مذکور در میان گذاشته، دلیل یا دلایل احتمالی را سؤال و تذکرات لازم را خواهد داد.
۲. در صورت ادامه و عدم توجه به تذکرات، موضوع در جلسه مخصوص* هیأت امناء مطرح و پس از شور و بررسی بر طبق مقررات قید شده در زیربندهای (۱ ـ ۵) از بند ۶ بخش دوم اساسنامه تصمیم گیری و بعد از تأیید شورای عالی (همچنین رجوع شود به تبصره ۱ زیربند ۴ بند ۲ بخش دوم) نتیجه به فرد مذکور به صورت کتبی اطلاع داده خواهد شد. (همچنین رجوع شود به بخش شانزدهم اساسنامه بنیاد)
۳. موضوع به هیأت مشاورین حقوقی برای احقاق حقوق قانونی و انسانی بنیاد و اضاء، ارجاع می گردد.
۴. فرد واجد شرایط دیگری بر طبق مقررات قید شده در بند ۵ بخش دوم اساسنامه انتخاب خواهد شد.

ب ـ اعضاء دائم
هرگاه عضوی از اعضاء دائم هیأت امناء (در هر رده) برخلاف اساسنامه رفتار یا عمل نماید:
۱. شورای عالی موضوع را بررسی نموده و جهت نظرخواهی به هیأت مشاورین اخلاقی و حقوقی ارجاع خواهد داد.
۲. شورای عالی بعد از دریافت نظرات مشورتی، تصمیم و نتیجه‌ی نظرات خود را را به صورت کتبی به عضو مربوطه اطلاع خواهد داد. (همچنین رجوع شود به تبصره ۱ زیربند ۴ بند ۲ بخش دوم و بخش شانزدهم اساسنامه بنیاد)

تبصره ۱: جلسه‌ی مخصوص
در مواردی که ضرورت داشته باشد، رئیس هیأت امناء می‌تواند تقاضای تشکیل جلسه‌ی مخصوص را بنماید. جهت رعایت اصول اخلاقی و انسانی و اصل «رازداری و محرمانه بودن» (آمده در زیربند ۱۶ بند ۸ بخش دوم) علت تشکیل چنین جلسه ای ممکن است فقط در شروع و در حضور اعضاء هیأت امناء اعلام گردد.

زیربند ـ ۷: راهنمائی و انتقاد

هر عضو* در صورتی که در نحوه‌ی اداره‌ی بنیاد نقطه نظر یا نظریات متفاوتی یا حتی شکایتی داشته باشد می‌تواند آن را به‌طور کتبی با دلائل کافی و نقطه نظرات انتقادی سازنده‌ی خود به بنیاد اطلاع دهد تا تصمیمات مقتضی جهت پیشبرد امور بر طبق مقررات آمده در اساسنامه بنیاد گرفته شود.

زیربند ـ ۸: تضاد منافع

هرگاه عضو* در مور همکاری یا شرکت، تصمیم گیری و رأی دادن عادلانه و بی‌طرف در بنیاد، خودش را در یک تضاد، کشمکش درونی با علائق، دلبستگی‌ها و وابستگی‌هایش مواجه ببیند:

۱. تضاد فردی:
الف ـ هرگاه تضاد جزئی و غیربنیادی باشد فرد باید بنیاد را در جریان قرار داده و از رأی دادن (در این مورد به خصوص) خودداری ورزد.
ب ـ در صورتی که تضاد کلی و بنیادی باشد بایستی استعغاء داده و کنار برود.

۲. تضاد اجتماعی:
هرگاه تضاد فردی نبوده (فامیل، بستگان و دوستان) اما به نحوی در بی طرفی و عادلانه اندیشیدن و تصمیمات‌اش مؤثر باشد. رفتار عضو و طریقه‌ی برخورد با وی به صورت آمده در قسمت اول می‌باشد ( ۱. فردی: الف و ب) به هرحال صورتجلسه بنیاد باید نمایانگر هرگونه آشکاری و برملاسازی باشد).

* درصورتی که عضو، تضاد منافع خود را آشکار ننموده و حسن نظر نشان ندهد، موضوع به هیأت مشاورین اخلاقی و حقوقی جهت نظرخواهی و اقدام ارجاع خواهد شد. (همچنین رجوع شود به زیربند ۶ بند ۲ بخش دوم)

بند ۳. مشخصات اعضاء بنیاد

الف: مشخصات عمومی
۱. در عشق ورزیدن به بشریت و در دلسوزی و مدد رسانی به آن‌ها پیشقدم باشند.
۲. در فعالیت های ممتد غیرانتفاعی هنری سابقه‌ی کار طولانی داشته باشند.
۳. از نظر سجایای اخلاقی و عاطفی زبانزد باشند.
۴. از نظر سنی ۱۸ سال به بالا باشند.

ب: مشخصات خصوصی
بنا بر نوع تخصص یا رتبه و مسئولیت متفاوت می‌باشد. (رجوع شود به زیربند ۳ بند ۲ و زیربند ۶ بند ۸ بخش دوم و زیربند ۳ بند ۱ بخش دهم اساسنامه بنیاد)

بند ۴. فعالیت های بنیاد

تمام فعالیت‌ها و امور مالی بنیاد بایستی توسط هیأت امناء بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.

بند ۵. جایگزینی ـ انتخاب

جایگزینی:
در صورت استعفاء یا برکناری یکی از اعضاء هیأت امناء (به‌هر دلیلی که باشد) باید فرد واجد شرایط جدیدی انتخاب شود.
انتخاب:
انتخاب فرد یا افراد جدید

زیربند ـ ۱
درخواست برای یافتن فرد واجد شرایط برای عضویت در هیأت امناء بنیاد توسط رئیس هیأت امناء به کمیته موقت پژوهش ارجاع می شود و این کمیته (پس از تشکیل) مطابق مقررات قید شده (در زیربند ۲۴ بند ۲ بخش دوم اساسنامه) و در چهارچوب شرایط قید شده در زیربند ۲ بند ۲ بخش دوم اساسنامه، وظایف خود را انجام و نتیجه‌ی کار خود را به رئیس هیأت امناء ارائه خواهد داد.

زیربند ـ ۲
هیأت امناء بعد از بررسی گزارش کمیته موقت پژوهش و در چهارچوب مقررات آمده در اساسنامه در بند ۳ بخش دوم (مشخصات هیأت امناء) در زیربند ۳ بند ۲ بخش دوم اساسنامه (شرایط ارتقاء) و بر طبق مقررات قید شده در زیربندهای ۱ ـ ۵ بند ۶ بخش دوم اساسنامه، انتخاب فرد مزبور را به رأی گذاشته و در صورت تصویب، گزارش خود را به شورای عالی می‌فرستد.

زیربند ـ ۳
نامزد مزبور بعد از تأیید شورای عالی به عضویت موقت هیأت امناء در می‌آید. (همچنین رجوع شود به بخش پنجم، و تبصره‌های ۲ و ۳ زیربند ۲ بند ۲ بخش دوم)

بند ۶. رأی گیری

زیربند ـ ۱
رأی گیری در جلسات هیأت امناء بر مبنای بحث، تبادل نظر* و اقناع کامل اعضاء شکل گرفته و تصویب مصوبات** بنیاد بر مبنای حداقل دو ـ سوم آراء اعضاء هیأت امناء می‌باشد.

زیربند ـ ۲
رأی گیری حضوری و به‌شکل باز خواهد بود و مصوبات با شمردن و ثبت برای اعضاء رسمیت خواهد یافت.

زیربند ـ ۳
رأی اعضاء غایب بایستی از قبل به‌طور کتبی برای رئیس بنیاد فرستاده شود تا در جلسه عمومی قرائت گردد.

زیربند ـ ۴
جلسات هیأت امناء با حضور چهل در صد اعضاء رسمیت خواهد یافت.

زیربند ـ ۵
در موارد استثنائی و فوری، رئیس هیأت امناء می‌تواند بنابر قضاوت خود و مشورت با دیگر اعضاء به هر نحو که مقتضی می‌داند، موضوعی را به رأی گیری گذاشته و نتیجه‌ی رآی گیری را به همان نحو به اطلاع بقیه‌ی اعضاء برساند.

تبصره ۱ ـ تبادل نظر
در مواردی که به نظر می رسد اعضاء هیأت امناء برای تصمیم یا رأی گیری، نیاز به تعمق و تفکر و زمانی بیشتر می‌بینند، پیشنهاد می شود در صورت تمایل، آن را با شورای عالی نیز در میان بگذارند.

تبصره ۲ ـ مصوبات
شورای عالی حق و وظیفه دارد بخش یا تمام مصوبه یا مصوبات هیأت امناء، را در صورتی که مغایر با اساسنامه ، روابط و ضوابط و خط مشی و شیوه کار (سند) را چهت اصلاح و تجدید نظر بازپس فرستاده یا رد کند. (همچنین رجوع شود به تبصره‌های ۲ و ل۳ زیربند ۲ بند ۲ بخش دوم، و بند ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ بخش پنجم).

بند ۷. مسئولیت

اعضاء هیأت امناء مسئول و جوابگوی تمام فعالیت‌های بنیاد خواهند بود.

بند ۸. اعضاء هیأت امناء

زیربند ـ ۱. رتبه‌های اداری و قانونی
۱. رئیس ۲. نایب رئیسان ۳. خزانه دار ۴. منشی

زیربند ۲. وظایف اعضای هیأت امناء
الف: رئیس*
۱. نقش سرپرستی هیأت امناء را داشته و تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های کمیته‌ها و هیأت‌های مشورتی زیر نظر او خواهد بود.
۲. جوابگوی شورای عالی بنیاد در رابطه با رعایت اصول اساسنامه توسط اعضاء و فعالیت‌های بنیاد می‌باشد.

تبصره ۱: رئیس بنیاد می‌تواند حداکثر سه نایب رئیس داشته باشد.

ب. نایب رئیسان

۱. نایب رئیس امور کمیته‌ها
الف. نقش هماهنگ‌کننده فعالیت‌های کمیته‌ها را دارا می‌باشد.
ب. مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای جلسات فصلی و سالانه بنیاد به‌عهده اوست.
پ. در صورتی که عضو دائم هیأت امناء باشد، تمام مسئولیت‌های رئیس را در صورت عدم توانائی دائمی او تا انتخابات بعدی به عهده دارد. (همچنین رجوع شود به تبصره‌های ۲ و ۳ زیربند ۶ بند ۸ بخش دوم)

۲. نایب رئیس هیأت‌های مشاورین
الف: نقش هماهنگ کننده فعالیت‌های هیأت‌های مشاورین را دارا می‌باشد.
ب: مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای جشنواره هنری سالانه زیبا خواهد بود.

۳. نایب رئیس خواب‌های طلایی
الف: نقش هماهنگ کننده فعالیت‌های بخش‌های مختلف خواب‌های طلایی را دارا می‌باشد.
ب: به تدریج که برنامه‌های خواب‌های طلائی به واقعیت می‌پیوندد، برای هر قسمت یک کمک نایب رئیس انتخاب خواهد شد تا بتوان این اهداف را به بهترین و سریع‌ترین صورت به مرحله عمل رسانید. این کمک نایب رئیسان در نقش سرپرستان بخش های زیرین انجام وظیفه می‌نمایند:
۱. اردوی زیبا ۲. مجتمع مسکونی زیبا ۳.تفریحگاه، ورزشکاه و توان‌بخشی زیبا ۴. موزه زیبا ۵. آرامگاه زیبا ۶. تلویزیون زیبا ۷. دانشگاه زیبا. (همچنین رجوع شود به بخش یازدهم و پیوست ۱ نمودار زیبا در عمل)
پ: کمک نایب رئیسان* همگی تحت نظر نایب رئیس خواب‌های طلایی بنیاد انجام وظینه نموده و به او جوابگو خواهند بود.

* تبصره ۱: کمک نایب رئیسان
الف. کمک نایب رئیسان از اعضاء هیأت امناء خواهند بود.
ب. آن‌ها از طرف رئیس هیأت امناء انتخاب و پس از تصویب شورای عالی معرفی می شوند.
پ. وظایف، نحوه‌ی کار، درجه‌ی اختیارات، و برنامه‌های اداری و تشکیلاتی آن‌ها را بنیاد تعیین خواهد کرد.

۴. نایب رئیسان در مورد تمام مسئولیت‌های محوله در برابر رئیس هیأت امناء جوابگو خواهند بود.

پ. منشی
منشی* باید گزارش** تمام جلسات را تهیه و نگه‌داری نماید. او همچنین باید تمام آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صادر شده از سوی بنیاد را نگه‌داری نماید. مُهر بنیاد در نزد او خواهد بود و از دیگر وظایف او نگه‌داری لیست اعضاء و نشانی آن‌ها می‌باشد.

* ­تبصره ۱ ـ افراد دفتری
با توجه به حجم کار و وظایف محوله***، در زمان مقتضی بنیاد، فرد یا افراد واجد شرایطی را برای انجام کارهای دفتری به کار خواهد گرفت. تلاش خواهد شد که در صورت امکان، کار آن‌ها اختیاری باشد.

**‌ تبصره ۲ ـ زمان گزارش
منشی بنیاد در شروع هر جلسه گزارش جلسه‌ی قبل را قرائت و بعد از تصویب هیأت امناء کپی آن را ظرف دو هفته برای اعضای شورای عالی و هیأت امناء ارسال دارد.

*** تبصره ۳ ـ وظایف محوله
وظایف افراد دفتری در محدوده تسهیل تمام فعالیت‌های ارتباطی (نوشتاری ـ گفتاری، شنیداری یا دیداری) اعضاء بوده و سرپرست دفتر وظیفه دارد مشروح فعالیت‌های خود را روزانه به رئیس هیأت امناء و به صورت هفتگی به منشی بنیاد گزارش دهد.

ت. خزانه دار
خزانه‌دار مسئول تمام امور مالی بنیاد خواهد بود.

زیربند ـ ۳. حقوق و مزایای اعضاء هیأت امناء

الف: اعضای موقت: با عشقی عظیم و با چنان درجه‌ای از فداکاری و از خودگذشتکی برای پیشبرد اهداف بنیاد «هنر در خدمت بشریت» تلاش نمایند تا به عضویت دائم هیأت امناء درآمده و از مزایا و حقوق انسانی آن بهره‌مند گردند.

ب: اعضای دائم: با سال ها سخت کوشی به عضویت شورای عالی بنیاد درآمده و در زمره‌ی کسانی قرار گیرند که بنیاد با نام‌گذاری قسمتی از برنامه‌های خواب‌های طلایی به نام آن‌ها یا وابستگان‌شان، یاد آن‌ها و خانواده ایشان را جاودانه سازد.

پ: بنیان گذاران: آن‌ها باید نسل اندر نسل به عنوان نمونه‌هایی از انسان های کامل، با رعایت تمام و کمالاساسنامه و وفاداری به اهداف آن و مایه‌گذاری بی دریغ از وقت و دارایی و انرژی خود، در پایداری بنیاد بکوشند؛ به این امید که این بنیاد به‌عنوان یک بنیاد بی طرف و بی نیاز و مستقل بتواند عادلانه تمام تلاشش را در راه پیشبرد اهداف بنیاد «هنر دور خدمت بشریت» به کار گرفته تا هنرمندان ایرانی و یا ساکن در ایران بزرگ هنری یا دیگر نقاط بتوانند در جهان جایگاه شایسته و بایسته هنری خود را کسب و از طریق همت و تلاش در برآوردن و جهانی نمودن اهداف بنیاد برای کل بشریت افتخار و غرور و احترام بیافرینند. در همین راستا به پاس تلاش برای کاشتن هسته عشق زیبا در قلوب و ارائه کمک بیش‌تر در حفظ بنیاد از گردبادهای مخرب آینده، ماحصل از فتنه‌ها و دسیسه‌های احتمالی غیرانسان‌ها برای نابودی این خان عشق؛ هیأت امناء مقرر می‌دارد که سه عضویت دائم فعلی هیأت امناء (بنیان گذاران) را برای همیشه محفوظ نگاه داشته و آن‌ها اجازه دارند خود در زمان مقرر بهترین فرد را برای جایگزینی انتخاب و معرفی نمایند.

زیربند ـ ۴
مدت قبول مسئولیت سه سال می‌باشد.

زیربند ـ ۵
دوره خدمت برای یک بار دیگر قابل تکرار است (مگر در مواردی که تبصره ۲ زیربند ۳ بند ۲ بخش دوم شامل حال گردد).

زیربند ـ ۶. شرایط نامزدها و نحوه‌ی انتخاب* اعضاء برای رتبه‌های اداری و قانونی بنیاد زیبا:

الف: علاوه بر مشخصات ذکر شده در بند ۳ بخش ۲ اساسنامه، نامزدها بایستی حائز شرایط زیرین باشند.
۱. رئیس و نایب رئیس امور کمیته‌ها بایستی از اعضاء دائمی** هیأت امناء باشند.
۲. خزانه‌دار بایستی به امور مالی علاقمند بوده و نحوه کار و تجربه او مورد تأیید حسابدار رسمی بنیاد باشد.
۳. منشی بایستی به هر دو زبان پارسی و انگلیسی تسلط کافی داشته باشد.

ب: جهت تداوم و تسهیل امور هیأت امناء، بهتر است خزانه‌دار و منشی برای خود معاونانی برگزینند تا در صورت عدم حضورشان (به هر دلیل که باشد) وظائف آن‌ها بی وقفه ادامه یابد.

پ: هرگونه فعالیت بانکی و مالی بنیاد بایستی دو امضاء داشته باشد. (مسئول خزانه‌داری و رئیس بنیاد)

* ­تبصره ۱
نحوه انتخاب اعضاء (رتبه‌های اداری و قانونی): در یک نشست عمومی اعضاء بر مبنای مقررات قید شده در اساسنامه علاقمندی خود را برای نامزدی در رتبه‌های مورد نظر با ذکر دلائل اعلام و به سؤالات احتمالی دیگران جواب می‌دهند. در پایان بر طبق اصول قید شده (در بند ۶ بخش دوم) نامزدها انتخاب و معرفی شده و مسئولیت‌ها مرور و تفهیم خواهد شد.

** تبصره ۲
تا آن زمان که یک یا چند نفر از اعضاء، موقت به عضویت دائم هیأت امناء درآیند، نایب رئیس امور کمیته‌ما نیز می‌تواند از اعضاء موقت باشد. اما در صورت عدم توانائی دائمی رئیس هیأت امناء تا انتخابات بعدی، یکی دیگر از اعضاء دائم*** عهده‌دار مسئولیت‌های او خواهد شد.

*** تبصره ۳
عضو نامزد برای قبول مسئولیت موقت ریاست هیأت امناء، از بین اعضاء دائم بر مبنای مقررات قید شده در اساسنامه توسط خود آن‌ها انتخاب و معرفی می شود.

زیربند ـ ۶
جلسات* رسمی و معمولی بنیاد فصلی خواهد بود.

* تبصره ۱: جلسات بنیاد
تشکیل و اداره جلسات رسمی و معمولی فصلی بنیاد بسیار مهم بوده و موفقیت بنیاد در رابطه با ادامه بی‌وقفه تشکیل جلسات برنامه‌ریزی شده فصلی بنیاد و نتایج حاصل از آن می‌باشد. در این رابطه، با قبول قانون نسبیت و برخوردی واقع‌گرایانه با اصول حاکم بر هستی، با ارجی فراوان به تمام مسئولان، این سرمایه های گرانقدر و کمیاب که چون گوهرهائی در شب‌های این چنین تار می‌درخشند و با درک این واقعیت که مسئولیت های اعضاء در جلسات فصلی بسیار متعدد و مهم می‌باشد، لذا پیشنهاد می شود:

الف: جلسات فصلی بنیاد در سومین آخر هفته ماه اول هر فصل به مدت دو روز در محل و محیطی آرام و مناسب برگزار شود تا شرکت کنندگان بتوانند علاوه بر انجام وظایف خطیر خود به نحو احسن، در فواصل بین جلسات از تسهیلات موجود نیز حداکثر استفاده را بنمایند.

ب: محل جلسات فصلی بنا بر نظر اعضاء هیأت امناء تعیین خواهد شد.

پ: برنامه‌ریزی کلی و رئوس مطالب (دستور جلسات) فصلی بنیاد بایستی از قبل (حداقل یک ماه) تهیه و تنظیم گردد.

ت: هزینه سفر و دیگر مخارج ضروری دعوت شدگان جلسات فصلی بنیاد، در صورت امکان و عملی بودن، بر عهده‌ی بنیاد خواهد بود. دعوت شدگان برای جلسات فصلی بنیاد علاوه بر اعضای هیأت امناء و مسئولان هیأت‌های مشورتی ، عبارت‌اند از: ۱ ـ مسئولان زیرهیأت‌های مشورتی. ۲ ـ مهمانان افتخاری.

تبصره ۲: اداره جلسات

رئیس هیأت امناء مسئول اداره جلسات بنیاد بوده و بایستی مطابق دستورات از قبل تعیین شده و در چهارچوب اساسنامه، روابط و ضوابط، خط مشی و شیوه‌ی کار بنیاد و دیگر قوانین مرسوم (شناخته شده و به‌کار گرفته شده در موارد مشابه) عمل نماید (قانون اداره جلسات آمده در کتاب رابرت).

جلسات رأس ساعت تعیین شده شروع خواهد شد. در صورت امکان ترتیباتی اتخاذ می‌گردد که اعضاء ساعتی را جهت ملاقات و دیدار و داشتن اوقاتی خوش با هم داشته باشند. بعد از آن، جلسات رسمی بنیاد شروع خواهد گردید.

عدم رعایت گاه‌به‌گاهی و غیرعمدی و ناکامل اصول فوق، الزاماً به‌معنای بی‌ارزش انگاشتن یا فاقد اثر بودن تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات نخواهد بود.

زیربند ـ ۷
رئیس بنیاد هرگاه ضرورت ایجاب کند می‌تواند تقاضای یک جلسه‌ی فوری را بدهد.

زیربند ۸
گزارشات جلسات هیأت امناء دوزبانه خواهد بود (پارسی ـ انگلیسی).

زیربند ۹. جشنواره*
بنیاد یک جشنواره هنری سالانه خواهد داشت که در آن برنامه‌های هنری مختلف اجراء و به بهترین آثار هنری جوائزی تقدیم خواهد شد (همچنین رجوع شود به پیوست ۲، نمودار زیبا در عمل). شرکت در این بزرگداشت برای عموم مجاز است و کمیته‌های شانزده‌گانه که جهت پیشبرد اهداف بنیاد تشکیل شده برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در معرض دید و قضاوت عموم قرار خواهند داد. زمان و مکان و نحوه‌ی اجرای آن با هیأت امناء خواهد بود.

* تبصره ۱: جشنواره
الف. جشنواره‌ی هنری بنیاد می‌تواند در هر شهر و دیاری برگزار گردد.
ب. وظیفه‌ی بنیاد حمایت از هرگونه خلاقیت انسانی است که در چهارچوب «هنر در خدمت بشریت» فعالیت نماید. هدف از برگزاری جشنواره‌ی بنیاد فراهم آوردن شرایطی است که هنرمندان ایران بزرگ هنری ساکن در هر کجای این کره‌ی خاکی بتوانند جایگاه و مقام جهانی خود را بیابند. در این راه بنیاد از هرگونه همکاری استقبال و از هرگونه تکرار دوری خواهدجست و تمام تلاش‌اش را برای یافتن راه‌های نوین برای عینیت بخشیدن به اهداف خود به‌کار خواهد گرفت.

زیربند ۱۰. نشست سالانه
بنیاد. یک نشست سالانه خواهد داشت. در این نشست علاوه بر اعضاء شورای عالی، هیأت امناء، مسئولان کمیته‌ها، مهمانان افتخاری، اعضای معمولی نیز شرکت خواهند نمود. در این نشست‌ها برنامه‌ها و فعالیت‌های گذشته مرور و ارزیابی و برای سال آتی برنامه‌ریزی خواهد شد. (همچنین رجوع شود به پیوست ۳، نمودار زیبا در عمل)

* برنامه‌ی نشست سالانه
قسمت یکم: ۱. ارایه گزارش کار سالانه بنیاد ۲. نشست با اعضاء ۳. بحث آزاد ۴. جمع‌بندی نظرات و خواسته‌ها ۵. ارائه برنامه‌های سال آتی و بحث، شور، بررسی و تصویب.
قسمت دوم: اوقات خوش: (ملاقات با ستارگان) که با رؤیت اولین ستاره آغاز و با طلوع خورشید و صرف صبحانه پایان خواهد یافت.
در نشست سالانه فقط اعضای هیأت امناء، و مسئولان کمیته‌ها حق رأی دارند. اعضای معمولی بنیاد حق شرکت و نظر داشته اما حق رأی نخواهند داشت. مصوبات نشست سالانه باید به تصویب شورای عالی برسد. زمان، مکان، و نحوه‌ی اجرای آن با هیأت امناء خواه بود.

زیربند ـ ۱۱. کمیته‌ها
بنیاد دارای شانزده کمیته‌ی کاری خواهد بود. (به زیربند ۱، بند ۴، بنش سوم رجوع شود)

الف ـ هر کمیته برنامه‌ای* مشخص داشته و یک نفر از اعضاء هیأت امناء بنا بر علاقه شخصی شرکت خواهند داشت.
* برنامه کمیته‌ها: کمیته ها باید هر ساله در اولین نشست خود، برنامه‌ی سالانه، نحوه‌ی کار، شیوه‌ی رسیدن به اهداف تعیین شده را مشخص نموده و به بنیاد ارائه دهند.
ب ـ کار به شکل دسته جمعی خواهد بود.
پ ـ زمان، مدت، و نحوه‌ی تشکیل کمیته‌ها توسط اعضاء هیأت امناء تعیین خواهد شد.
ت ـ رئیس جلسه مسئول تهیه گزارش کار کمیته برای جلسه عمومی هیأت امناء خواهد بود.
ث ـ سرپرست هر کمیته در صورت نیاز می‌تواند فرد یا افرادی را به همکاری با خود دعوت نماید. (زیربند‌های ۲ و ۳ بند ۴ بخش سوم)
ج ـ صلاحیت دعوت‌شوندگان باید از قبل به‌تصویب هیأت امناء رسیده باشد. (زیربند ۴ بند ۴ بخش سوم)

زیربند ـ ۱۴. مصونیت اعضاء هیأت امناء
بنیاد بایستی اعضاء هیأت امناء را از هرگونه ضرر و زیانی در رابطه با فعالیت‌شان در مقام عضو هیأت امناء مصون بدارد، تا آن‌جا که آن‌ها مطابق اساسنامه و مصوبه‌های آن و در چهارچوب حقوقی و قانونی عمل نموده باشند. و در مقابل هرگونه شکایت و ضرر و هزینه‌های وکیل برای دفاع از خود از اتهامات وارده به‌هر کدام از هیأت امناء، بنیاد بایستی از آن‌ها آگاه بوده و اجازه دارد در دفاع از فرد یا افراد مذکور شرکت و درصورت تمایل و توان قسمت یا تمام آسیب‌ها را پذیرا گردد.

هرگاه جرم عضو (جنایی) بوده و یا اتهام وارده به گونه‌ای باعث آسیب به بنیاد گردد، بنیاد در این گونه موارد هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت. در صورتی که بنیاد قبل از اثبات جرم هزینه‌ای پرداخته باشد، عضو مزبور بایستی آن را تماماً به بنیاد بازپرداخت نماید.

مصونیت فوق تمام اعضاء فعلی و قبلی (شورای عالی، هیأت امناء، مسئولان کمیته ها: اداری _ مشورتی، و کارمندان) بنیاد را شامل می شود.

بنیاد موظف و مجاز است که برای مصونیت اعضاء هرگونه بیمه لازم را خریداری نماید.

زیربند ـ ۱۵
بنیاد بایستی با به‌کارگیری بهترین حسابدار، متخصص امور بیمه و وکیل مجرب، آشنا به تمام امور حسابداری، بیمه‌ای و قانونی خود بوده تا بتواند صدمات و ضررهای احتمالی را به حداقل کاهش دهد.

زیربند ـ ۱۶. رازداری و محرمانه بودن
موضوعات مورد بحث جهت تبادل نظر و تصمیمات حاصله از سوی هیأت امناء تا زمانی که به تأیید و تصویب هیأت امناء نرسیده و از طرف بنیاد به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند، «محرمانه» محسوب می‌شوند. هرگاه این مطالب (به‌طور عمد یا غیرعمد) از طرف یکی از اعضاء هیأت امناء یا بستگان و دوستان او (به صورتی خاص یا عام) مطرح گردد، کاری غیرمسئولانه محسوب گردیده و بنیاد بر طبق مقررات قید شده در زیربند ۵ بند ۲، بخش دوم اساسنامه پیگیری و اقدام خواهد نمود.

زیربند ـ ۱۷. حضور در جلسات
با توجه به فصلی بودن جلسات هیأت امناء و حجم کارها، حضور در تمام جلسات* هیأت امناء حائز اهمیت فراوان بوده و غیبت در جلسات ناموجه تشخیص داده می شود، مگر در مواردی استثنائی، و با اطلاع قبلی رئیس بنیاد.

* تبصره ۱: حضور در جلسات
در صورت عدم حضور یا حضور نامرتب عضو در جلسات هیأت امناء (دو جلسه‌ی متوالی در سال یا چهار جلسه در طول دو سال) عضویت او می‌تواند شامل زیر بند ۶ بند ۲ بخش دوم اساسنامه گردد.

زیربند ۱۸. رفتار، گفتار، و کردار نیک
اعضاء هیأت امناء بنیاد نمونه‌ی درخشان یک انسان مسئول، صادق، و وفادار به اهداف و اصول اخلاقی می‌باشند. هرگاه کاستی مشاهده شود و سعی خواهد شد قبل از برخورد قانونی، با آن به‌شکلی سازنده و مثبت برخورد شده و در جهت تعالی و رشد مسائل حل و فصل گردد. (همچنین رجوع شود به زیربند ۶ بند ۲، بخش دوم اساسنامه)

زیربند ۱۹. حق عضویت اعضاء

الف ـ هیأت امناء
روابط اعضاء هیأت امناء، روابطی بر پایه استدلال و منطق و درون‌نگری عمیق و جهان بینی فلسفی «هنر در خدمت بشریت»، و از آن مهم‌تر، ریشه در عمق عواطف احساسی و انسانی پر از صفا و صمیمیت و عشق به یک‌دیگر و کل بشریت دارد. موفقیت بنیاد، موفقیت آن‌ها می‌باشد. با قبول کردن این اصول و درک نیاز به پیشقدم و نمونه بودن برای دیگران و این که در نهایت موفقیت یا شکست بنیاد در گرو امور مالی آن می‌باشد، مقرر می شود:

بند ـ ۱. حق عضویت هر عضو هیأت امناء پنج هزار دلار در سال می‌باشد.

زیربند ـ ۱: حق عضویت باید هر ساله در دی ماه (ژانویه) به حساب  بنیاد واریز گردد.
زیربند ـ ۲: مقدار حق عضویت اعضاء هیئت امناء بر مبنای ضرورت‌ها و نیازهای سالانه تعیین خواهد شد.
زیربند ـ ۳: با تأکید مجدد بر این واقعیت که حق عضویت اعضاء در به‌ثمر رسانیدن اهداف ملی و مردمی بنیاد حیاتی تلقی می شود.، در صورت عدم پرداخت به‌موقع حق عضویت سالانه و عدم توجه عضو به یادآوری‌های دوستانه ماهانه توسط مسئول حسابداری، عضویت او شامل زیر بند ۶ بند ۲ بخش دوم اساسنامه می گردد.
زیربند ـ ۴: بنا بر پپشنهادات وارده و تشخیص رئیس هیأت امناء، و تأیید و تصویب امناء، در صورت نیاز اعضاء موظف‌اند علاوه بر حق عضویت ثابت سالانه به تقاضای کمک‌های اضافی به بنیاد پاسخ مثبت داده و به یاری بشتابد. مبلغ و زمان درخواست کمک‌های اضافی توسط بنیاد تعیین و ابلاغ می‌شود.
زیربند ـ ۵: هرگاه در یک خانواده بیش از یک نفر عضو هیأت امناء باشد، هرچند تأکید بر ضرورت پرداخت حق عضویت یکایک امناء حیاتی است اما این خانواده بنا بر تشخیص خود، در صورت نیاز (به هر دلیلی که باشد) مجاز است تا زمانی که لازم بداند فقط یک حق عضویت* پرداخت نماید.

* تبصره ۱ ـ حق عضویت
هرگاه حق عضویت عضو شاملی زیربند ۵ بند ۱ گردد، عضو مورد نظر موظف و مسئول است که تفاوت حاصله را از طریق جمع‌آوری کمک‌های مالی جبران نماید.

ب ـ اعضای هیأت مدیره: حق عضیت سالانه چهار هزار دلار

پ ـ مسئولین کمیته ها: حق عضویت** سالانه سه هزار دلار

پ ـ اعضاء کمیته‌ ها:‌ حق عضویت** سالانه دو هزار دلار

** تبصره ـ حق عضویت
بنیاد می‌تواند در مواردی بخصوص، برمبنای دلائلی قانع‌کننده عضو کمیته یا عضو معمولی را از پرداخت بخشی یا تمام حق عضویت معاف نماید. این امر به‌طور فردی و سالانه خواهد بود.

بند ـ ۲. افراد دیگر هم می توانند کمک های مالی خود را (به هر مقدار که تمایل داشته باشند) به حساب بنیاد واریز نموده و از مزایای مالیاتی آن بهره‌مند گردند.

زیربند ـ ۲۰. حقوق و مزایای اعضاء

الف ـ اعضاء هیأت امناء (رجوح شود به زیربند ۳ بند ۸ بخش دوم اساسنامه)
ب ـ اعضاء هیأت مدیره، مسئولین و اعضای کمیته ها
۱. مزایای مالیاتی
۲. حق عضویت در کمیته مورد نظر و علاقه بنیاد
۳. دریافت رایگان انتشارات و استفاده از دیگر امکانات آموزشی، تفریحی و هنری بنیاد
۴. حق رأی در جلسات سالانه بنیاد (منوط بر این که حداقل دو سال عضو فعال کمیته بوده و حق عضویت سالانه‌ی خود را به‌موقع و به‌طور مرتب پرداخت نموده و سالانه حداقل یک فرد را علاقمند به عضویت در بنیاد نموده باشد.

* تبصره ۱
در صورت عدم رعایت کامل اساسنامه، روابط و ضوابط و خط مشی و شیوه‌ی کار بنیاد، عضویت فرد می‌تواند شامل زیر بند ۶ بند ۲ بخش دوم اساسنامه گردد.

زیربند ۲۱. روابط درونی

صراحت، صداقت، تصمیم‌گیری به‌موقع بر پایه‌ی دموکراسی برای پیشبرد اهداف بنیاد، حیاتی تشخیص داده شده است. با توجد به دشواری راه، خصوصیات مختلف و متفاوت افراد هیأت امناء و جامعه در کل، و نیاز به همبستگی بر پایه‌های نرمش و انعطاف، حداکثر صبر و شناخت، و با در نظر گرفتن محدودیت‌هائی که بر سر راه است، اعتماد به قضاوت و نظر یک‌دیگر امری ضروری است. در همین راستا، خردگرائی، و اندیشیدن باید شمع راه ما باشد. برای جلوگیری از سقوط در چاله‌های یکدندگی و نحوه‌ی تفکر انحصاری و ههه چیز را سیاه و یا سفید دیدن، تلاش و جدیت مداوم بپیشنهاد می شود.

اعضاء هیأت امناء باید بدانند که آن‌ها گلچین شده‌های جامعه‌ی بسیار متنوع و متحولی می باشند که برای یک هدف مهم و آن هم «هنر در خدمت بشریت» زیر یک چتر گرد آمده‌اند. تلاش حداکثر آن‌ها برای تحکیم روابط درونی بین اعضاء و توسعه آن به تمام احاد جامعه جهانی، حیاتی بوده و مسلماً به‌عنوان نکته‌ای بسیار مثبت تشخیص داده شده و مد نظر قرار خواهد گرفت.

زیربند ـ ۲۲. گزارش

بند ـ ۱. لیست کامل اعضاء هیأت امناء به‌همراه اساسنامه‌ی بنیاد مطابق استانداردهای معمول برای اداره‌ی مالیات دولت فدرال فرستاده خواهد شد.

بند ـ ۲. در آینده گاه‌به‌گاه، در صورتی ک تغییراتی در هیأت امناء یا اساسنامه حاصل گردد، این تغییرات مطابق استانداردهای معمول و متداول به اداره‌ی مالیات دولت فدرال گزارش خواهد شد.

زیربند ـ ۲۳. دموکراسی

جهت تحکیم هرچه بیش‌تر دموکراسی و جلوگیری از عوارض ناشی از عدم رعایت آن، مقرر می‌گردد که در هر جلسه‌ی بنیاد، انتقادات و پیشنهادات سازنده که به نحوی مربوط به فعالیت‌های بنیاد، یا اعضاء هیأت امناء و یا مشاورین مختلف می‌گردد، مطرح، و مورد بررسی و جوابگوئی قرار گیرند.

در این بنیاد، سلسله‌مراتب فقط جنبه‌ی مسئولیت پذیری و گره‌گشائی مشکلات را داشته و همه به‌طور یک‌سان مسئول رفتار و گفتار و کردار خود بود و باید پاسخگوی انتقادات مطرح شده باشند.

زیربند ـ ۲۴. کمیته‌های موقت

گاه‌به‌گاه در مواقع مورد نیاز، رئیس بنیاد حق و وظیفه دارد که کمیته‌های موقتی را تشکیل دهد:
۱. مدت کار کمیته‌ی موقت، برای حداکثر سه ماه خواهد بود.
۲. افراد این کمیته توسط رئیس بنیاد (بعد از مشورت با دیگر اعضاء هیأت امناء) تعیین خواهد شد.
۳. تعداد فراد لازم برای این کمیته، با توجه به نوع مسئولیت تعیین خواهد شد.
۴. کمیته تا اتمام کار خود کاملاً مستقل بوده و تا تکمیل مأموریت و گزارش آن به بنیاد، به هیچ کس جوابگو نخواهد بود.
۵. سرپرست کمیته بایستی در فواصلی منظم، رئیس بنیاد را در جریان پیشرفت‌های کار کمیته گذاشته، سؤالات و مسائل را مطرح، مدارک احتمالی لازم را درخواست و از نظرات و نصایح بنیاد آگاه گردد.

* تبصره ۱
افراد کمیته‌های موقت بنابر نوع مسئولیت واگذار شده، از بین افراد واجد شرایط، انتخاب خواهند گردید.

بخش سوم: اهداف

بند ۱. مبانی فکری و فلسفی

بنیاد زیبا بنیادی است هنری با نظرگاهی جهانی و پای‌بند به رعایت حقوق بشر. و در این چهرچوب تمام اعضاء بشر را از هر رنگ، نژاد، پایه‌های اعتقادی، جنسیت و مذهب یک‌سان دانسته و تا آن‌جا که به اهداف بنیاد مربوط می شود، آن‌ها را یکسان برحسب درجه‌ی صداقت، خلوص، و استواری‌شان نسبت به این اهداف ارزیابی و برایشان احترام مضاعف قائل است.

بند ۲. هنر

بنیاد زیبا هنر را به مفهوم عام ذکر شده در بند ۲ بخش اول اساسنامه بنیاد، جهت پیشبرد اهداف بنیاد تابی‌نهایت آینده به‌کار خواهد گرفت.

بند ۳. اهداف

۱. خدمت به بشریت با ارائه و معرفی هنر ایران بزرگ هنری در سطح جهانی به طرق ممکن خصوصاً از طریق انتشار نشریه‌ای چندزبانه، جهت معرفی نوآوران (خالقان آثار هنر، «هنرمندان») و نوآوری‌ها (آثار خلق شده توسط آن‌ها(«آثار هنری») به جهان و جهانیان
۲. جمع آوری امکانات به بتواند در اختیار هنرمندان نیازمند قرار گیرد
۳. اهداء جوایزی به بهترین آثار هنری
۴. تدارک امکانات جهت آموزش (ماهواره‌ای ـ غیرماهواره‌ای) هنر ایران بزرگ هنری
۵. مبادله هنری با دیگران
۶. فراهم نمودن امکانات برای مؤسسات مختلف برای کمک به شاگردان ممتازی که از طریق معرفی هنر ایران بزرگ هنری به جهانیان در ایجاد جهانی بهتر، شایسته زیستن تمام بشریت تلاش می‌کنند
۷. بازخرید، پس‌گیری، جمع‌اوری، ترمیم، حفظ و نگه‌داری و به‌نمایش گذاشتن آثار هنرمندن ایران بزرگ هنری تمام ادوار
۸. چاپ، ترجمه، تولید و پخش آثار هنرمندان شناخته شده و یا حتی گمنام ایران بزرگ هنری
۹. فراهم نمودن امکانات برای بهبود و غنی‌تر نمودن کیفیت زندگی هنرمندان و هنردوستان ایران بزرگ هنری

بند ۴. کمیته‌ها

کمیته‌های شانزده‌گانه پایه‌های فکری بنیاد بوده و ستون‌های این بنای عظیم هنری را تشکیل خواهند داد.

زیربند‌ ـ ۱. اسامی

۱. کمیته‌ی روابط عمومی
۲. کمیته‌ی کمک به هنرمندان نیازمند
۳. کمیته‌ی تشویق و تقدیر     
۴. کمیته‌ی آموزش هنر
۵. کمیته‌ی هزینه تحصیلی
۶. کمیته‌ی مبادله هنری
۷. کمیته‌ی حفظ و نمایش آثار هنری
۸ . کمیته‌ی تولید و پخش
۹. کمیته‌ی یادها و خاطره‌ها
۱۰. کمیته‌ی مالی
۱۱. کمیته‌ی حقوقی و اخلاقی
۱۲. کمیته‌ی خواب های طلایی
۱۳. کمیته‌ی نسل جوان
۱۴. کمیته‌ی رسیدگی به امور مالی
۱۵. کمیته‌ی رسیدکی به شکایات

۱۶. کمیته کمک‌های اضطراری

زیربند ـ ۲. اعضای کمیته‌ها

الف: اعضاء اصلی: تعداد سه نفر (رئیس، نایب رئیس، منشی)
ب: اعضای معمولی: تعداد حداکثر هفت نفر

زیربند ـ ۳. مشخصات اعضای کمیته‌ها

علاوه بر مشخصات ذکر شده در بند ۳ بخش دوم اساسنامه بنیاد، اعضای کمیته‌ها بایستی دارای حداقل سه معرف معتبر و صاحب نظر بوده و مصاحبه با رئیس کمیته را با موفقیت گذرانده باشند.

زیربند ـ ۴. نحوه انتخاب اعضای کمیته‌ها

الف: رئیس کمیته ــ از اعضای هیأت امناء می‌باشد.
ب: نایب رئیس، منشی، و اعضای کمیته‌ها

بعد از اعلام در رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی و دریافت اطلاعات درخواستی، از علاقمندان مصاحبه، و از معرفان نظرخواهی و پس از تکمیل پرونده به‌همراه نظرات و پیشنهادات رئیس کمیته، در جلسه عمومی هیأت امناء مطرح و نتیجه به‌طور کتبی به فرد مذکور اطلاع داده خواهد شد.

تبصره:
در همه‌ی موارد دیگر مانند (وظایف، دوره خدمت، شرایط و انتخابات جهت ارتقاء، استعفاء، راهنمائی و انتقاد، جایگزینی، و …) بر اساس مقررات آمده در اساسنامه عمل خواهد شد.

زیربند ـ ۵. حیطه‌ی فعالیت کمیته‌ها

۱. کمیته‌ی روابط عمومی
این کمیته مسئول روابط عمومی و ارتباط جمعی بنیاد بوده که در ضمن مسئولیت انتشار نشریه‌ی بنیاد (آمده در ۱ بند ۳ بخش سوم اساسنامه بنیاد) را به عهده خواهد داشت.

۲. کمیته‌ی کمک به هنرمندان نیازمند
با توجه به سابقه تاریخی، اگر هنرمندان برخاسته از ایران بزرگ هنری در کشاکش میان ماده و احساس اکثراً جزو بازندگان بوده و هستند و تا از زمان که عدالت اجتماعی با مفهوم و قدرت اجرائی نوینی برای حمایت از هنر و هنرمندان واقعی جایگزین وضع فعلی نشده، کار این کمیته از نظر کمک به هنرمندان نیازمند بسیار حیاتی و مفید است.

تبصره:
در این جا «کمک» به‌مفهوم کلی آن آمده است و دربرگیرنده‌ی تمام ضرورت‌های حیاتی هنرمندان نیازمند
می‌باشد (روحی، مالی، معنوی، درمانی، و … ).

۳. کمیته‌ی تشویق و تقدیر
تشویق و تقدیر یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای ایجاد روحیه‌ای سرزنده و خلاق برای هنرمندان و جامعه‌ی هنری می‌باشد. و اهداء جوایزی به بهترین آثار هنری می‌تواند یک غذای روحی خوبی برای آن‌ها باشد. با این تعریف نقش حساس این کمیته بسیار روشن است. انتخاب نامزدهای نمونه‌ی سال و اداره‌ی باشگاه ستارگان از دیگر وظایف این کمیته می‌باشد.

۴. کمیته‌ی آموزش هنر
اگر تا به‌حال در جهان تمام کوشش و تلاش‌ها برای آموزش سازنده بشریت با استفاده بجا از هنر و هنرمندان واقعی، برای انسان شدن و انسان ماندن صورت گرفته بود، ما هم‌اکنون شاهد مسافرت دائم مسافرانی بودیم که از آن بهشت خیالی به این جا می‌آمدند. ولی افسوس! از این نظر بنیاد باید با آموزش هنر به علاقمندان، نقش حیاتی خود را در ایجاد جهانی بهتر که شایسته زیستن تمام بشریت باشد، ایفا نماید.

۵. کمیته‌ی هزینه تحصیلی هنرجویان
آموزش هنر بدون وجود استادانی که مفهوم هنر را درک کرده باشند امکان‌پذیر نیست. از این رو بنیاد. با تأمین هزینه تحصیلی هنرجویان مستعد، استادانی را تحویل جامعه می‌دهد که با کسب مقام شایسته برای هنر ایران بزرگ هنری در جهان ، به اهداف بشردوستانه‌ی بنیاد کمک نمایند.

۶. کمیته‌ی مبادله هنری
در این دهکده آلوده و غمگین بشری که در آن زندگی می‌کنیم ، ما همه استحقاق شادی و سلامت روحی را داشته و بایستی با فزودن هرچه بیش‌تر بدنه‌های هنری با دیگران، و با قلمه زدن بوته‌های محبت و عشق، حتی فضای کوچکی را هم برای آلوده‌سازان، غم آوران، و غیرانسان‌ها باقی نگذاریم.

۷. کمیته‌ی حفظ و نمایش آثار هنری
تاریخ جهان هنوز و هر روز در غم این‌همه کتاب‌های سوخته و کتابخانه‌های به‌آتش کشیده و موزه‌های ملی غارت شده و آثار کمیاب و گران‌بهای تاریخی تاراج شده زجر می کشد و اکثر موزه‌های معروف جهان مملو از باقی مانده‌های هنری بشریت هستند. حالا این بماند که اولین سؤالی که به ذهن هر بیننده‌ی غیربومی خطور می‌کند این است که آن‌ها این همه آثار گران‌بها را چه‌گونه و از کجا به‌دست آورده‌اند. بهتر آن است ک ما با حفظ و حراست و به‌نمایش گذاردن آن آثار هنری خود، وظیفه‌ی بشری خود را درست انجام داده و در ضمن دست ماجراجویان و تاجران را از ناموس هنری خود کوتاه سازیم.

۸. کمیته‌ی تولید و پخش
گروهی از غربیان شرق‌شناس جوامعی همچون ایران را فاقد وضعیت تاریخی می‌دانند و معتقدند که جامعه ایران نیز (مانند سایر جوامع شرقی) تنها دارای وضعیت طبیعی است. منظور از «وضعیت طبیعی» حرکت گیاهی و دایره وار جوامع شرقی و مقصود از «وضعیت تاریخی» پویائی و تکاملی اقتصادی جوامع غربی است. پس بنیاد می‌تواند با چاپ، ترجمه، تولید و پخش نوشته‌ها و اشعار هنرمندان شناخته شده و یا کمتر شناخته‌شده قاره فرهنگی ایران، علاوه بر جنبه‌های آموزشی آن، دین خود را به تمدن بشریت ادا نموده و با غرور از نقش و موقعیت خود، عمر چندباره بیابد.

۹. کمیته‌ی یادها و خاطره‌ها
با اعتقاد به تکامل و این که فقط با شناخت و درس‌آموزی است که تلاش ما می‌تواند پایه‌گذار آینده‌ای مطمئن و پر از صلح و امید برای نسل فردا باشد. در این راستا بنیاد وظیفه خود می‌داند که نه تنها از هنرمندان ایران بزرگ هنری در قید حیات تشویق و قدردانی نماید بلکه با زنده نگاهداشتن یاد و خاطره‌ی هنرمندان به‌آینده شتافته قاره فرهنگی ایران، چه معاصر چه قدیم، میراث هنری خود را ارج نهاده و در تعهد به ادامه‌ی راه‌شان، با آن‌ها تجدید عهد و پیمان نموده و امیدوار است که هرچه زودتر این توان را بیابد.

۱۰. کمیته‌ی مالی
این کمیته مسئول امور مالی بنیاد می‌باشد و موظف است گزارش خود را به‌طور مرتب به اطلاع خزانه‌دار برساند.

۱۱. کمیته‌ی حقوقی و اخلاقی
این کمیته مسئول بررسی و رسیدگی مسائل حقوقی و اخلاقی اعضای بنیاد و رسیدگی به آن‌ها می‌باشد.

۱۲. کمیته‌ی خواب‌های طلایی
مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای اهداف ذکر شده دربخش خواب‌های طلایی اساسنامه بنیاد زیبا به‌عهده این کمیته است.

۱۳. کمیته‌ی نسل جوان
مسئول برنامه‌ریزی و اجرای درست اصول و وظایف آمده در بخش هشتم اساسنامه بنیاد (نسل جوان) می‌باشد.

۱۴. کمیته‌ی رسیدگی به شکایات
این کمیته موضوع شکایت را مورد بحث و تحقیق قرار داده و گزارش کامل خود را ظرف سه ماه به بنیاد ارائه می دهد. بنیاد گزارش مربوطه را در جلسه هیأت امناء مطرح و نظرات و پیشنهادات خود را به اطلاع کمیته می رساند. کمیته رسیدگی به شکایات موظف است بلافاصله بعد از دریافت کتبی نظرات بنیاد، آن را به اطلاع فرد شاکی برساند. در صورت عدم رضایت فرد می‌تواند تقاضای فرجام نموده و بنیاد موظف است ظرف مدت ۱۲۰ روز به آن جواب دهد.

۱۵. کمیته‌ی رسیدگی به امور مالی
کمیته رسیدگی به امور مالی موظف است امور مالی بنیاد را از تمام جوانب مورد بررسی قرار داده و گزارش سالانه‌ی خود را به بنیاد ارسال دارد.

۱۶. کمیته امداد

در صورت وقوع سوانح طبیعی (مانند زلزله و غیره)، جا‌به‌جایی اجباری، جنگ، محرومیت، یا فقر، این کمیته به کمک نهادهای هنری یا هنرمندان صدمه دیده و خانواده آن‌ها می‌شتابد.

تبصره ۱ ـ گزارش کار کمیته‌ها
کمیته‌ها باید حداکثر ظرف یک هفته (بعد از جلسه‌ی خود) گزارش کار خود را به منشی بنیاد ارائه دهند.

زیربند ـ ۶. حدود فعالیت کمیته‌ها

کمیته‌ها موظف اند برمبنای خطوط کلی آمده در اساسنامه و با توجه به این اصل که برای ذوق ـ سلیقه، پشتکار، ابتکار عمل، عمق و وسعت بینش آن‌ها حد و مرزی وجود ندارد. ضمن مشورت با هیأت‌های مشورتی مربوطه و تلاش شبانه‌روزی، برنامه‌های مورد نظر خود را تهیه و به هیأت امناء ارائه دهند تا پس از بررسی و تصویب، امکانات لازم در اختیار آن‌ها قرار داده شود.

زیربند ـ ۷. افزایش بازدهی

برای افزایش بازدهی، هماهنگی بین کمیته‌ها و هیأت‌های مشورتی پیشنهاد می‌شود.

زیربند ـ ۸. نحوه‌ی کار کمیته‌ها

(رجوع شود به پیوست‌های ۶ و ۷، نمودار زیبا در عمل)

بخش چهارم: همآهنگی و اجرایی

۱. اعضای بخش همآهنگی و اجرایی عبارت‌اند از:
۱ـ رئیس ۲ـ نایب رئیس ۳ـ منشی ۴ـ خزانه‌دار ۵ـ رئیس کمیته‌ی مربوطه ۶ـ عضو مهمان (دعوت شده از سوی بنیاد.

وظایف بخش همآهنگی و اجرایی:

۱. اجرای درست
بخش همآهنگی و اجرایی، نظارت بر اجرای درست تمام برنامه‌های تصویب شده توسط هیأت امناء را از طریق کمیته‌ها به‌عهده دارد. به‌علت اهمیت حیاتی در انجام وظایف به نحو احسن (هرچند ترجیح داده می شود که هر یک از اعضای هیأت امناء فقط در رأس یک کمیته مورد علاقه خود فعالیت نمایند. اما در صورت نیاز، رئیس بنیاد می‌تواند از دیگر اعضاء هیأت امناء برای شرکت در بخش همآهنگی و اجرایی دعوت به عمل آورد. (عضو میهمان)

۲. انتخاب بهترین زمان
با توجه به متعدد بودن برنامه‌های بنیاد در آینده، بخش همآهنگی و اجرایی بایستی بهترین زمان را برای برگزاری موفقیت‌آمیز برنامه‌های بنیاد در نظر گیرد تا:

الف: اکثر دعوت شدگان شانس شرکت در برنامه‌ها را داشته باشند.
ب: از همزمانی برنامه‌های بنیاد با برنامه‌های از قبل تعیین شده‌ی دیگر مؤسسات جلوگیری شود.
ج: با توجه به جهانی بودن اهداف بنیاد این شانس را به آن‌ها داده باشد که بتوانند از این موقعیت استثنائی که بنیاد آماده کمک و مساعدت به آن‌ها برای فراگیر شدن اهداف‌شان می‌باشد، حداکثر استفاده را بنمایند.
د: با توجه به غیرانتفاعی بودن، بنیاد می‌تواند بر طبق مقررات اساسنامه و قوانین مالیاتی، در حد توان به کمک* دیگر مؤسسات که نیازمند هرچه بیش‌تر هرگونه پشتییانی هستند بشتابد.

* تبصره ۱. کمک
الف: متقاضیان بایستی تقاضای خود را به همراه اساسنامه و دیگر مدارک ضروری مؤسسه مورد نظر در اختیار بنیاد قرار دهند.
ب: بعد از دریافت نظرات و پیشنهادات هیأت‌های مشاورین، در صورت بلامانع دانستن و موافقت، موضوع در جلسه عمومی هیأت امناء مطرح و در صورت تصویب، مراحل بعدی آن طی خواهد شد.

بخش پنجم: شورای عالی بنیاد

شورای عالی بنیاد ضامن تداوم رشد مداوم بنیاد به شکل یک مؤسسه غیرانتفاعی (بند ۳ بخش اول) در چهارچوب تعریف هنر (بند ۲ بخش اول) و مبانی فکری و فلسفی آمده در (بند ۱ بخش سوم) تا بی‌نهایت آینده می‌باشد.

جهت تحقق، تضمین و تحکیم پایه‌های هنری و مادی مورد نیاز، ادامه کار پاک‌باختگانی که سال‌های سال در بنیاد در رتبه‌های مختلف خدمت نموده و به مدارج عالی رسیده و علاقمند به ادامه همکاری با بنیاد می‌باشند، ضروری و حیاتی می‌نماید.

بند ۱. ترکیب شورای عالی بنیاد

شورای عالی بنیاد شامل سه بخش می‌باشد: ۱. اداری ۲. مشورتی ۳. افتخاری

زیربند ۱ ـ اعضاء*

­کمیته موقت انتخاب جهت انتخاب اعضاء شورای عالی
مسئولان بعد از شور و بحث و تصویب، تقاضای خود را جهت ارتقاء یا گزینش عضو را به کمیته موقت انتخاب ارجاع می‌نمایند.

کمیته موقت انتخاب
کمیته موقت انتخاب موظف است در چهارچوب اساسنامه و در زمانی تعیین شده، وظیفه خود را انجام داده و گزارش کار را ارسال دارد. مسئولان مربوطه بعد از مرور گزارش و تصویب و طی مراحل، نتیجه را به‌طور کتبی به عضو اطلاع خواهند داد.

الف: بخش اداری
اعضای بخش اداری عبارت‌اند از: ۱. رؤسای قبلی بنیاد ۲. مسئولان و اعضای کمیته‌ها (در صورتی که اولاً عضو دائمی هیأت امناء باشند، دوماً حداقل دو دوره‌ی سه ساله در کمیته مورد علاقه به بنیاد خدمت کرده باشند). (همچنین رجوع شود به پیوست ۵، نمودار زیبا در عمل)

ب: بخش مشورتی
اعضای بخش مشورتی عبارت‌اند از: مسئولان و اعضای قبلی هیأت‌ها و زیرهیات‌های مشورتی (در صورتی که اولاً عضو دائمی هیأت مشاورین باشند، دوماً حداقل سه دوره سه ساله در هیأت مورد علاقه به بنیاد خدمت کرده باشند. (همچنین رجوع شود به پیوست ۵، نمودار زیبا در عمل)

پ: بخش افتخاری
اعضای بخش افتخاری انسان‌هایی هستند استثنایی که به واسطه‌ی فعالیت‌های طولانی خود منشأ خدمات هنری ارزنده‌ای برای بشریت بوده‌اند. آن‌ها می‌توانند بعد از یک دوره خدمت در بنیاد، در صورت تمایل و با رعایت اصول آمده در اساسنامه، به عضویت دائم بخش افتخاری درآیند و دارای حق رأی در شورای عالی بنیاد گردند. (همچنین رجوع شود به پیوست ۵، نمودار زیبا در عمل)

بند ۲. روابط و ضوابط

روابط تشکیلاتی بین اعضاء شورای عالی تابعی از روابط و ضوابط حاکم بر هیأت امناء و هیأت‌های مشورتی در چهارچوب اساسنامه بنیاد می‌باشد.

بند ۳. وظایف شورای عالی

الف: بخش اداری

نقش مشاور و نظارت‌کننده بر فعالیت‌های هیأت امناء، را به‌عهده دارد و در صورتی که تصمیمات هیأت امناء برخلاف اساسنامه و در جهت متضاد با اهداف بنیاد حرکت نماید، قبل از تصویب، شورای عالی حق و وظیفه دارد:
الف: بعد از بررسی تصمیمات هیأت امناء از طریق گزارشات دریافتی از صورت جلسات نشست‌های بنیاد، آن‌ها را برای تجدیدنظر و اصلاح به هیأت امناء بازپس فرستد.
ب: در صورت نیاز، شورای عالی حق دارد تصیمات هیأت امناء را غیرقابل قبول دانسته و رد کند.
پ: شورای عالی در مراحل مختلف تکامل خود، از نظر وظایف، از حقوق قانونی یک‌سانی برخوردار است.
ت: گزارش نشست‌های هیأت امناء بایستی به‌طور مرتب برای شورای عالی فرستاده شود.

ب: بخش مشورتی

۱. آن‌ها داوران بنیاد در انتخاب بهترین‌ها برای دریافت نشان‌های زیبا می‌‌باشند.
۲. نقش مشاور و نظارت کننده بر فعالیت‌های هیأت‌های مشورتی را به‌عهده دارند.
۳. آن‌ها از حق رأی در شورای عالی بنیاد برخوردار خواهند بود.

پ: بخش عضو افتخاری

۱. آن‌ها رابط و نمایندگان صلح و دوستی بین بنیاد و دیگر مؤسسات و بنیادهای هنری جهانی با اهداف مشترک می‌باشند.
۲. انتقال تجربه، دوراندیشی، راستی و فداکاری به دیگر اعضاء بنیاد.
۳. آن‌ها از حق رأی در شورای عالی بنیاد برخوردار هستند.

بند ۴. نظرات شورا

در صورتی که هیأت امناء با تصمیم شورای عالی منوط به غیرقابل قبول بودن مصوبات‌اش موافق نباشد:

۱. هیأت امناء موظف است که دلایل و نظرات پیشنهادی شورای عالی را به‌دقت بررسی نموده و طرح اصلاحی خود را برای شورای عالی بازپس بفرستد.

۲. در صورت رد مجدد مصوبات هیأت امناء، توسط شورای عالی، هیأت امناء حق دارد که تقاضای جلسه مخصوص* بنماید.

­*جلسه‌ی مخصوص
متشکل از اعضاء شورای عالی، اعضای هیأت امناء، مشاورین حقوقی و اخلاقی، بنیانگذاران یا نمایندگان آن‌ها می‌باشد. در این جلسه مشترک نکات مورد بحث، از زوایای مختلف موشکافی شده و تصمیمات لازم که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق جمع باشد، اتخاذ خواهد شد. این تصمیم نهایی بوده و تابعیت اجرایی خواهد داشت. مسایل در چهارچوب اساسنامه‌ی بنیاد از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق (۸۰ در صد) باشد اتخاذ خواهد شد و این تصمیم نهایی بوده و قابلیت اجرای خواهد داشت.

بند ۵. انتخابات شورای عالی

اعضاء شورای عالی بعد از شور و مشورت و بحث، بر طبق مقررات آمده در اساسنامه، از میان خود، رئیس، نایب رئیس، و منشی را انتخاب می‌نمایند.

بند ۶. تجلیل

بنیاد وظیفه دارد که برای تجلیل از این والامقامان قسمتی از برنامه‌های بخش خواب‌های طلائی (همچنین رجوع شود به پیوست ۱، نمودار زیبا در عمل) را به نام آن‌ها نامگذاری نماید. این مهم توسط کمیته‌ی موقت نامگذاری* انجام خواهد شد.

زیربند ـ ۱
از وابستگان نامزد مورد نظر پرسش و از همکاران و دوستان او نظرخواهی خواهد شد.

زیربند ـ ۲
با در نظر گفرتن زمینه هنری مورد علاقه، از صاحب‌نظران در مورد بهترین نحوه انجام کار همه‌پرسی می‌گردد.

زیربند ـ ۳
برای انجام کار به زیباترین شکل ممکن از واقعیت‌های تاریخی، ملیت، زبان، علائق و دیگر نکات که در آینده نظر خواهند آمد مدد گرفته خواهد شد.

* تبصره ۱: کمیته موقت نامگذاری
گاه‌به‌گاه کمیته موقت نامگذاری (طبق مقررات قید شده در زیربند ۲۴ بند ۲ بخش دوم اساسنامه) تشکیل و در چهارچوب شرایط قید شده در (زیربندهای ۱ـ۳ بند ۵ بخش ۴) وظایف خود را انجام و نتیجه کار خود را به سرپرست شورای عالی بنیاد ارائه خواهد نمود.

بخش ششم: قدردانی

بنیاد وظیفه‌ی خود می‌داند که از تمام افرادی که در بنیاد یا به بنیاد (به هر نحوی از انحاء) جهت برآورده ساختن اهداف انسانی آن خدمت کرده‌اند قدردانی، تشویق و تشکر نماید.

هفته‌ی زیبا
از دعوت شوندگان به‌مدت یک هفته پذیرائی می‌شود.
۱. زمان، مکان، و نحوه‌ی پذیرائی به‌عهده‌ی هیأت امناء می‌باشد.
۲. این برنامه سالانه خواهد بود.
۳. دعوت شوندگان عبارت‌اند از: هیأت امناء، مسئولین، نایب‌رئیسان و منشی‌های (کمیته‌ها، هیأت‌ها و زیرهیأت‌های مشورتی)، و نامزدهای نمونه سال بنیاد.

* تبصره ۱: نامزدهای نمونه سال بنیاد
یک: زن و مرد نمونه سال
کاندیدها باید عضو یکی از کمیته‌های شانزده‌گانه‌ی بنیاد بوده یا زیر نظر مشاورین هیأت امناء کار کرده باشند.
دو: والدین نمونه سال
والدین نسل جوان، «کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی ـ ایرانی تبار» (یا ساکن در ایران بزرگ هنری ـ یا دیگر نقاط) باشند که به‌واسطه‌ی نبوغ استثنائی خود در جهان هنر ایران و جهان درخشیده و از آن‌ها به‌عنوان اعضاء افتخاری کمیته هنر دعوت شده باشد.
سه: زن و مرد نمونه سال
زنان و مردان ایرانی، ایرانی تبار و یا ساکن در ایران بزرگ هنری یا دیگر نقاط، که بدون هیچ وابستگی به بنیاد، با رفتار، گفتار، و کردار نیک و استثنایی خود، توانسته باشند همگام با اهداف بنیاد (هنر در خدمت بشریت) به‌گونه‌ای یکتا در بهبود و غنی‌تر نمودن کیفیت زندگی بشریت تأثیرگذار بوده باشند. (مثال: زنان و مردان المپیادها، یا دیگر نمونه‌های شاخص جهانی).

تبصره ۲: چگونگی انتخاب نامزدها
الف: زن و مرد سال بنیاد: بایستی از طرف مسئول کمیته مربوطه، و یا مسئول و مسئولین هیأت‌های مشاورین معرفی شده باشند.
ب: والدین سال بنیاد: می‌توانند از طرف علاقمندان نیز شناسایی و معرفی گردند.
پ: نامزدها: اسامی نامزدها جهت ارزیابی‌های لازم به کمیته تشویق و تقدیر ارسال می‌گردد. کمیته پس از اتمام کار خویش لیست منتخبین را به همراه زندگی‌نامه و کارنامه آن‌ها و پیشنهادات و نظرات خود به هیأت امناء برای شور و بررسی و تصویب ارسال می‌دارد.
ت: تصویب: بعد از تصویب، هیأت امناء مراحل لازم بعدی را بر طبق مقررات آمده در اساسنامه‌ی بنیاد طی خواهد نمود.

تبصره ۳: باشگاه ستارگان
الف: تعریف
باشگاه ستارگان که تجمع احساسی ـ فلسفی، روحی ـ روانی، و علمی حیرت‌آفرینانی است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در بلندآوازه نمودن نام ایران بزرگ هنری و کسب حیثیت و احترام و افزایش غرور هنری آن‌ها سهم بسزایی داشته‌اند.
ب: عضویت
از نظر بنیاد، اعضاء این باشگاه، نمونه‌ی تمام ارزش‌های انسانی و ستارگان همیشه درخشان بشریت محسوب گردیده و بنیاد امیدوار است آن‌ها قدر خود و کل بشریت را دانسته و به‌عنوان راهنمایانی صادق و مسئول در حد توان فکری ـ حرفه‌ای و انسانی خود، در هدایت نسل‌های آینده تلاش نمایند.
ت: مزایا
رجوع شود به بخش‌های ششم «قدردانی» و یازدهم «خواب‌های طلایی».
ث: اداره
نحوه اداره و سازماندهی، هماهنگی تشکیلاتی ـ اداری و دیگر امور باشگاه، از وظایف کمیته‌ی تشویق و تقدیر می‌باشد.

بخش هفتم: فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی

الف: ثبت و ضبط فعالیت‌ها
از نظر تاریخی، ایرانیان کم‌تر به تاریخ مکتوب خود رغبت نشان داده‌اند. خوشبختانه امروزه با وجود امکانات ارتباط جمعی متنوع (صوتی، چاپی، و …) بنیاد وظیفه دارد از تمام برنامه‌های سالانه و فعالیت‌های هنری متعدد خود به نحو مقتضی (عکس، فیلم، ویدیو، و …) تهیه و در آرشیو بنیاد نگه‌داری نماید.

ب: محل
بنیاد در زمان مناسب بایستی برای نگه‌داری مدارک و تسهیل امور بنیاد، محلی را خریداری، رهن یا اجاره نماید.

پ: وسائل ارتباط جمعی
بنیاد می بایست جهت آگاهی عموم در ابعادی وسیع، با وسائل ارتباط جمعی مستقل و مردمی علاقمند به اهداف خود رابطه برقرار نماید.
تبصره: زمان، نحوه، نوع ارتباط و انتخاب وسائل ارتباط جمعی مورد نظر از طرف هیأت امناء تعیین خواهد شد.

بخش هشتم: زنجیره تشکیلاتی بنیاد
(کمیته‌ها و هیأت‌های مشورتی)

(رجوع شود به پیوست‌های ۴، ۷ ـ ۱۱، نمودار زیبا در عمل)

بخش نهم: نسل جوان*

در این برهه زمانی که تمام کتب علمی مربوط به رشد و تکامل فکری نسل جوان را باید حداقل سالانه از نو نوشت، همه ما هم به‌دفعات خوانده و شنیده و به‌تکرار در تلویزیون‌ها شاهد برنامه‌های هنری زنده از سوی آن‌ها (کودکان، نوجوانان و جوانان) استثنائی بوده و هستیم که فاصله زمانی بین نوشیدن شیر مادر تا هنرنمائی در جلوی چشمان حیرت زده و تحسین کننده‌ی میلیون‌ها بیننده را به طور بی‌سابقه و خیره‌کننده ای (که در تاریخ بشریت سابقه نداشته) طی کرده و در تمام رشته‌های هنری (از موسیقی گرفتهه تا رقص و از نقاشی تا شطرنج و غیره)، دائم به خلق شاهکارهای بی‌نظیر در میادین فکری و ورزشی (المپیادها، المپیک‌ها و غیره) مشغول‌اند.

تبصره ۱: نسل جوان

در این‌جا «جوانی» به مفهوم عمیق و وسیع و فلسفی و فکری ـ روانی آن آمده است و از دیدگاه بنیاد «زمان» در این جا به مفهوم فیزیکی (شمارش اعداد) مد نظر نمی‌باشد.

بنیاد وظیفه خود می‌داند تا قسمتی از وقت و انرژی مالی و معنوی خود را برای آن‌ها به کار گیرد:
۱. این استعدادها شناسائی شده و به هر نحو ممکن از آن‌ها حمایت و حفاظت گردد.
۲. امکانات لازم برای رشد، سلامت فکری و جسمی آن‌ها را در اختیار والدین، مسئولین نگه‌داری و یا خود آن‌ها واگذار شود.
۳. در جشنواره هنری سالانه (زیر بند ۹، بند ۸، بخش دوم اساسنامه) بخشی از برنامه‌ها به آن‌ها اختصاص داده شود.
۴. در برنامه سالانه هفته زیبا (بخش ششم) از آن‌ها دعوت و تجلیل به‌عمل آید.
۵. اردوی زیبا:
جهت تحکیم روابط بین نسل‌ها و افزایش ذخیره انسانی و هنری به این زنجیره انسانی علاقه‌مند به هنر و اهداف انسانی و گسترده بنیاد زیبا و برای بنا نهادن آینده‌ای که نسل فردای بشریت علاقه‌مند به هنر خصوصاً متأثر و متعلق به ایران بزرگ هنری (در هر کجای دنیا که زندگی می‌کنند) با استفاده از امکانات فراهم شده بتوانند ریشه‌های تاریخی شکست‌ها و موفقیت‌های هنری خود را شناخته و با یادگیری دقیق، این توانائی را بیابند که این تجربیات گرانقدر را به آیندکان منتقل کنند. از این رو پیشنهاد می‌شود هر ساله یک اردوی هنری از طرف بنیاد زیبا ترتیب داده شود.
الف: با همکاری اساتید، برنامه‌های آموزش هنری مناسب برای آن‌ها برنامه‌ریزی و اجرا گردد.
ب: محل و زمان و مکان و جزئیات آن هر سال در اولین نشست سالانه هیأت امناء دی‌ماه = ژانویه) تعیین و تصویب و به اطلاح عموم خواهد رسید.
پ: در صورت نیاز (اجرای قانون) حضور حداقل یکی از والدین، نماینده‌ی ایشان و یا قیم، در اردو ضروری است.

تبصره:
هرگونه حمایت از نسل جوان (کودکان، نوجوانان و جوانان) از طریق کمک مالی به والدین یا مسئولین نگه‌داری و یا خود آن‌ها، منوط به قبول شرایطی است که از طرف بنیاد به آن‌ها پیشنهاد خواهد شد.

بخش دهم: هیأت‌های مشاورین

بند ۱. کلیات

(رجوع شود به پیوست‌های ۷ و ۸ و ۹ ، نمودار زیبا در عمل)

زیربند ـ ۱

هیأت‌های مشاورین بنیاد بر دو نوع‌اند: الف: هیأت‌های مشاورین تخصصی ب: هیأت‌های مشاورین عمومی

هیأت‌های مشاورین تخصصی نقش راهنما در تعیین خط مشی کمیته‌های بنیاد را دارا می‌باشند و عبارت‌اند از: ۱. هیأت مشاورین هنری ۲.هیأت مشاورین حقوقی ۳. هیأت مشاورین اخلاقی ۴. هیأت مشاورین مالی

۱ ـ هیأت مشاورین هنری

بنا بر تعریف هنر (بند۲ بخش یکم) و اهداف (بندهای ۱ ـ ۳ بخش سوم) اهداف بنیاد احتمالاً می‌تواند دربرگیرنده خواست‌ها و آرمان‌های اکثریت هنرمندان مثبت‌اندیش و خلاق جهانی باشد.

در حوزه‌ی چنین دیدگاهی، بنیاد برای اولین بار بخش‌هایی از خلاقیت‌های سازنده و مثبت هنری را که در ذهن عامه به نام‌های دیگر شناخته شده‌اند در کنار آن‌چه به نام «هنر» مرسوم است قرار داده و به برابری و همسوئی می‌خواند.

هیأت مشاورین هنری شامل ۲۶ زیرهیأت مستقل می‌باشد. (۱ ـ ۲۶) که جهت آشنائی بهتر عموم به دو بخش زیرین تقسیم شده‌اند:

بخش ۱. (هنرهای مرسوم): ۱. شعر ۲. نوشته ۳. نقاشی ۴. موسیقی ۵. مجسمه‌سازی ۶. فیلم و سینما ۷. تئاتر ۸. رقص ۹. آواز ۱۰. معماری ۱۱. طراحی ۱۲. عکاسی ۱۳. شنیداری و دیداری

بخش ۲. (هنرهای غیرمرسوم): ۱. رادیو و تلویزیون ۲. مطبوعات ۳. علوم ۴. جامعه‌شناسی ۵. اقتصاد. ۶. پزشکی ۷. تاریخ ۸. فلسفه ۹. روان‌شناسی ۱۰. اندیشه ۱۱. باستان شناسی ۱۲. طنز ل۱۳. ورزش

به‌گمان بنیاد، شناسائی، احترام، و تشویق خالق آثار هنری (هنرمند) و اثر خلق شده توسط او (هنر) در هرکدام از این دو بخش آمده در فوق بدون دیگری کامل نبرده و لااقل خواست اولیه و وجودی بنیاد را برآورده نمی‌سازند.

۲. هیأت مشاورین مالی

شامل دو زیرهیأت مستقل می‌باشد: ۱. شرکتی ۲. شخصی

هیأت‌های مشاورین عمومی، نقش حمایت‌کننده در تسهیل امور کار کمیته‌های بنیاد را دارا می‌باشند و عبارت‌اند از: ۱. هیأت مشاورین روابط عمومی ۲. هیأت مشاورین ارتباط جمعی

زیربند ـ ۲. اعضای هیأت‌های مشاورین

الف: اعضای هیأت‌های مشاورین
اعضاء اصلی ۳ نفر (رئیس، نایب رئیس، منشی) و اعضای معمولی حداکثر ۷ نفر خواهد بود.

تبصره ۱: زیرهیأت مشاورین هنری (۲۶) و مالی (۲) مستقلاً عمل نموده و ساختار فوق (اعضاء هیأت مشاورین) در مورد آن‌ها نیز صادق می‌باشد.

تبصره ۲. رؤسای هیأت‌های مشاورین هنری و مالی به‌علت دارا بودن زیرهیات‌های متعدد و متفاوت که هرکدام استقلال تخصصی خود را دارند، نقش مسئولان همآهنگی این زیرهیأت‌ها را عهده‌دار بوده و در مقابل هیأت امناء جوابگوئی را به‌عهده دارند.

زیربند ـ‌ ۳. مشخصات اعضاء هیأت‌های مشاورین

علاوه بر مشخصات ذکر شده در بند ۳ بخش دوم اساسنامه بنیاد، اعضاء هیأت‌های مشاورین بایستی دارای حداقل سه معرف معتبر و صاحب نظر بوده و مصاحبه با اعضاء هیأت امناء را با موفقیت گذرانیده باشند.

زیربند ـ ۴. نحوه‌ی انتخاب اعضای هیأت‌های مشاورین

بعد از اعلام در وسائل ارتباط جمعی و دریافت اطلاعات درخواستی از علاقمندان مصاحبه و از معرفان نظرخواهی و پس از تکمیل پرونده به همراه نظرات و پیشنهادات فرد مسئول، پرونده در اختیار هیأت امناء قرار داده می‌شود. هیأت امناء آن را در جلسه‌ی عمومی خود مطرح و بعد از تصویب و تأیید شورای عالی نتیجه به‌طور کتبی به‌فرد مذکور اطلاع داده می‌شود. (همچنین رجوع شود به زیربندهای ۲ و ۳ بند ۲ بخش دوم)

تبصره ۱. اعضاء معمولی هیأت‌های مشاورین توسط رؤسای هیأت‌های مشاورین مربوطه مصاحبه خواهند شد.

تبصره ۲. در تمام موارد دیگر مانند (وظایف، دوره خدمت، شرایط و انتخابات جهت ارتقاء، استعفاء، برکناری، راهنمائی و انتقاد، جایگزینی و امثالهم) طبق مقررات قید شده در اساسنامه عمل خواهد شد.

تبصره ۳. به‌علت اهمیت حیاتی در نحوه انتخاب افرادی که به‌عنوان اعضاء هیأت‌ها و زیرهیأت‌های مشورتی در نقش مشاورین، یار و یاور بنیاد خواهند بود، و با توجه به این که اعضاء هیأت امناء با تمام علاقه و دقت نمی‌توانند در تمامی رشته‌های هنری صاحب‌نظر و تجربه باشند، و این که علاوه بر کارنامه‌ی هنری، مصاحبه و گزارش معرفان، نظر صاحب‌نظران بی‌طرف و باحیثیت جهانی در رشته هنری مورد نظر می‌تواند کمک ذیقیمتی به بنیاد در انتخاب بهترین فرد برای این مقام باشد،بدینوسیله رئیس هیأت امناء به‌عنوان کمک به فرد مسئول (قبل از ارائه‌ی پرونده به هیأت امناء برای تصمیم‌گیری نهایی و رأی‌گیری) حق و وظیفه دارد که پرونده‌ی نامزد یا نامزدهای مورد نظر را جهت نظرخواهی در اختیار حداکثر سه نفر صاحب‌نظر معتبر و مستقل و مورد. احترام جامعه هنری در رشته‌ی مورد نظر قرار داده و بعد از دریافت نظرات آن‌ها در مورد کیفیت هنری و لیاقت نامزد یا نامزدهای مربوطه را در احراز مقام مورد نظر، آن‌ها را در اختیار فرد مسئول قرار دهد.

زیربند ـ ۵. وظایف

آن‌ها می توانند با کمک‌گیری از تجربه و صلاحیت خود، نظرات و پیشنهادات خود را در مورد بهترین طرق عملی ساختن اهداف بنیاد در اختیار هیأت امناء قرار دهند.

زیربند ـ ۶. رازداری و محرمانه بودن

در صورت نیاز، تصمیات لازم برمبنای مقررات قید شده در زیربند ۶ از بند ۲ بخش دوم اساسنامه خواهد بود.

بند ۲. جزئیات
(همچنین رجوع شود به پیوست‌های ۷ و ۸ و ۹. نمودار زیبا در عمل)

الف: هیأت‌های مشاورین تخصصی

۱. هیأت مشاورین هنری
بنا بر تعریف هنر (بند ۲ بخش اول اساسنامه بنیاد)، این هیأت می‌تواند دربرگیرنده کل جامعه خلاق بشریت بوده و در راستای بهبود و غنی‌تر نمودن کیفیت زندگی بشریت گام بردارد. این هیأت شامل ۲۶ زیرهیأت می‌باشد. (رجوع شود به تبصره ۱ زیربند ۱ بخش دهم).

۲. هیأت مشاورین حقوقی
در این جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم مسائل حقوقی حائز اهمیت فراوان می‌باشند. از این نظر، هیأت مشاورین حقوقی با توجه به وظیفه و اهمیت شغلی و تجرییات خود می‌بایستی بنیاد را از خطرات احتمالی حقوقی آگاه نموده و در صورت امکان جلوگیری نمایند.

آن‌ها در ضمن وظیفه دارند که با همکاری نزدیک با اعضاء هیأت مشاورین مالی، قبل از قبول هرگونه کمکی (چه مالی و چه غیرمالی) تمام جنبه‌های حقوقی آن را سنجیده و بلامانع بودن دریافت چنین کمک‌هائی را رسماً به هیأت امناء اطلاح دهند.

۳. هیأت مشاورین اخلاقی
هنرمندان الزاماً بایستی پای‌بند به اصول اخلاقی جامعه خودشان باشندزیرا نتیجه کاربرد فعالیت‌های هر جامعه رابطه‌ی مستقیم با روابط اخلاقی و انسانی بین افراد آن دارد. کار مشاورین اخلاقی دقت و پی‌گیری دائمی رفتار، گفتار، و کردار اعضاء بنیاد در رابطه با تطابق آن‌ها با موازین اخلاقی و انسانی می‌باشد تا با گوشزدها و راهنمائی‌های خود آن‌ها را همچنین بیش‌تر با تمام وظایف و مسئولیت‌های هنری و اجتماعی و حقوق انسانی و حرفه‌ای خود و جامعه بشری در کل، آشنا و آگاه نماید.

۴. هیأت مشاورین مالی
تأمین بودجه مورد نیاز بنیاد امری حیاتی بوده که هرساله توسط هیأت امناء تعیین می‌گردد. آن‌ها مسئولند طرق مختلف تهیه بودجه سالیانه مورد نیاز بنیاد را پیشنهاد نمایند.

با توجه به دیدگاه ما و اهداف جهانی و انسانی بنیاد، آن‌ها می توانند با معرفی اهداف و تفهیم کامل به افراد و مؤسسات کمک‌دهنده، هرگونه کمک مالی نامشروط توسط هر فرد، گروه یا مؤسسه‌ای از هر گوشه جهان را پذیرند.

مشاورین مالی همچنین مسئولند که افراد و مؤسسات را به کمک‌رسانی‌های درازمدت و دائمی تشویق نمایند.

جهت مستقل و مردمی نگه داشتن بنیاد، هیأت مشاورین مالی وظیفه دارند با آموزش‌های مستمر، مردم عادی را با اهداف بنیاد آگاه و علاقمند نموده و با جمع‌آوری کمک‌های آن‌ها پایه‌های مردمی بنیاد را قوی‌تر و نیاز مالی بنیاد به شرکت‌های بزرگ را به حداقل کاهش دهند.

ب: هیأت‌های مشاورین عمومی

۱. هیأت‌های مشاورین روابط عمومی
با توجه به اهمیت روزافزون روابط عمومی، اعضاء این هیأت موظفند تا با افراد و مؤسسات مختلف در سراسر جهان در ارتباط دائم بوده و با آموزش دادن و یادگیری متقابل علاوه بر جهانگیر نمودن اهداف بنیاد، راه را برای همکاری‌های متقابل هموار سازند. در ضمن قادر باشند تا با همکاری نزدیک با مشاورین حقوقی، راه‌های احتمالی برای بی‌حرمتی، کم توجهی، نادیده گرفتن و گه‌گاه زیر پا گذاشتن احترام هنرایران بزرگ هنری توسط آن‌هائی که آگاهانه یا ناآگاهانه چنین اهدافی را دنبال می کنند، قبل آن وقوع حادثه بسته و اثرات احتمالی منفی این‌گونه تلاش‌ها را با فعالیت مستمر آموزشی خود خنثی نمایند. از دیگر وظاف این هیأت برقراری ارتباط و آموزش دادن اهداف بنیاد و جلب همکاری انجمن‌ها، بنیادها و دیگر مؤسسات جهانی علاقمند به اهداف بنیاد می‌باشد.

۲. هیأت مشاورین ارتباط جمعی
با توجه به اهمیت حیاتی وسائل ارتباط جمعی و نیاز به سرعت عمل و ابتکار، خصوصاً با توجه به درجه‌ی تخصص و تکنیکی بودن آن، اعضاء این هیأت با کمک‌رسانی‌های تخصصی و تکنیکی خود در امور وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزون‌ها، روزنامه‌ها، و شبکه‌ی جهانی «اینترنت») می توانند کمک مؤثری به هیأت مشاورین روابط عمومی باشند. در ضمن آن‌ها موظف‌اند که با راه اندازی و نگه‌داری منظره‌ی شبکه‌ی جهانی بنیاد (سایت اینترنتی)، کار بنیاد را تسهیل نماند.

بخش یازدهم: خواب‌های طلایی

در این صبحی که خورشید. نیز در طلوح خود تأخیر نشان می‌دهد این حقیقت که زمان زمان درخشیدن زیباست را می‌توان لمس و حس نمود.

هرچند با وجود داشتن امکانات مالی کافی که لازمه اولیه شروع چنین خواب‌هایی است کار بسیار مشکل می‌نماید اما این واقعیت را که با خلوص، عشق، سادگی و یکرنگی می‌توان هر غیرممکن را ممکن ساخت نباید نادیده گرفت.

از حالا به وضوح می توان کمک هزاران و شاید میلیون‌ها همراه و همفکر و همکار علاقمند را با چشم دل دید. بله زمان زمان درخشیدن زیباست. (همچنین رجوع شود به پیوست ۱ نمودار زیبا در عمل)

تبصره ۱. اعضای شورای عالی
بنیاد می‌تواند با نامگذاری بخش‌هایی از برنامه‌های خواب‌های طلایی به نام اعضاء شورای عالی یا وابستگان‌شان یاد آن‌ها و خانواده‌ی ایشان را در تاریخ هنر ایران و بشریت جاودانه سازد.

تبصره ۲. اعضای باشگاه ستارگان
بنیاد می‌تواند استثنائا با نامگذاری بخش‌هایی از برنامه‌های خواب‌های طلایی به نام آن‌ها یا بستگان‌شان، یاد آن‌ها را در تاریخ هنر ایران و پارس و بشریت جاودانه سازد. (همچنین رجوع شود به تبصره ۱، نامزدها ــ هفته زیبا ــ قدردانی بخش ششم)

بخش دوازدهم: سلسله مراتب

جهت برآورده نمودن اهداف بنیاد (جاری، کوتاه، و بلند مدت) سلسله مراتب زیرین قابل اجراست:

بند ۱
اهداف فوق از طریق وسایل ارتباط جمعی جهت آگاهی هنرمندان و علاقمندان اعلام می‌گردد.

بند ۲
پاسخ‌های دریافت شده در کمیته‌های مختلف بنیاد مطرح و مورد بحث و شور و تصویب قرار گرفته و بعد از طی مراحل (رجوع شود به پیوست‌های ۱۰ و ۱۱ ، نمودار زیبا در عمل «نحوه کار کمیته‌ها» و پیوست‌های ۷ و ۸ ۹، نمودار زیبا در عمل «نحوه کار هیأت‌های مشورتی») بهترین و عملی‌ترین برنامه‌ها انتخاب و برای تصویب نهایی به جلسه‌ی عمومی هیأت امناء ارجاع خواهد شد.

بند ۳
بعد از تصویب هیأت امناء برنامه‌های پیشنهادی فوق‌الذکر قابل اجرا بوده و توسط کمیته‌هی مربوطه و با نظارت کمیته‌ی همآهنگی و اجرایی به‌مرحله‌ی عمل درخواهند آمد. (همچنین رجوع شود به بخش چهارم «همآهنگی و اجرایی»، زیربند ۵ بند ۴ بخش سوم)

بخش سیزدهم: اصلاحات

در صورت نیاز به اضافه نمودن بند یا بندهائی به اهداف بنیاد یا ایجاد تغییراتی در اساسنامه:

بند ۱
تغییرات و اصلاحات مورد نظر بایستی به‌صورت مکتوب توسط فرد یا افرادی از اعضاء هیأت امناء مطرح گردد.

بند ۲
در صورتی که ضرورت آن تشخیص داده شود، بنیاد پیشنهاد یا پیشنهادات مطرح شده را برای بررسی به «کمیته‌ی موقت اصلاحات » رجوع می‌دهد.

بند ۳
کمیته‌ی موقت اصلاحات (طبق مقررات قید شده در زیربند ۲۴ بند ۸ بخش دوم اساسنامه) جهت بررسی اصلاحات تشکیل و در چهارچوب اساسنامه‌ی بنیاد وظایف خود را انجام و نتیجه کار خود را به رئیس هیأت امناء گزارش می‌دهد.

بند ۴
نتیجه گزارش کمیته‌ی موقت اصلاحات توسط رئیس هیأت امناء به نمایندگی اعضاء دائمی در جلسه‌ی عمومی هیأت امناء مطرح و بعد از بحث و مشورت، نظرات ضروری اتخاذ و برطبق مقررات آمده در زیربندهای ۱ ـ ۵ در بند ۶ بخش دو اساسنامه به رأی گذاشته و درصورت تصویب، مقررات قانونی و حقوقی آن طی خواهد شد.

تبصره ۱. پیشنهادات وارده بایستی مغایرتی با غیرانتفاعی بودن (بند ۳ بخش اول)، تعریف هنر (بند ۲ بخش اول) و مبانی فکری بنیاد (بند ۱ بخش سوم ) اساسنامه بنیاد نداشته باشد.

تبصره ۲. بایستی نظرات هیأت‌های مشورتی بنیاد درخواست و در نظر گرفته شود.

تبصره ۳. به‌علت اهمیت حیاتی، در صورت نیاز کمیته موقت اصلاحات استثنائاً می‌تواند تقاضای تمدید زمان به‌مدت حداکثر سه ماه را بنماید.

بخش چهاردهم: رمز بقاء

رمز بقاء بنیاد در گرو عشق نامشروط، فداکاری، پای‌بندی به اصول، رعایت دموکراسی و داشتن مسئولانی آگاه و جهاندیده خواهد بود. همان طور که قبلاً یادآوری شد، ارتقاء در این بنیاد فقط بار مسئولیت کاری فرد را دوچندان می‌کند. این امر خصوصاً در رده‌های بالای بنیاد بسیار حساس‌تر و خطیرتر خواهد کرد.

بدین‌سان جهت ادامه‌ی رشد بی‌وقفه، جلوگیری احتمالی از حاکم شدن روابط غیردموکراتیک بر جوّ روحی و فکری بنیاد، اصول زیرین در نظر گرفته شده است:

بند ۱
اعضاء می‌توانند در هر زمان که لازم دانستند مطابق مقررت قید شده (زیربند ۷، بند ۲ بخش دوم) نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول بخش خود برسانند. (همچنین رجوع شود به پیوست ۱۲، نمودار زیبا در عمل) و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده مطابق مقررات موضوع به مسئول بالاتر اطلاع دهند تا به انتقادات سازنده‌ی آن‌ها جواب قانع کننده داده و نظرات و پیشنهادات آن‌ها مد نظر برای کاربردهای آحتمالی آتی قرار گیرد.

بند ۲
در صورت عدم رسیدگی تا زمانی قابل قبول، مراحل زیر قابل اجراست:
الف: پیشنهادات و نظرات انتقادی ـ اصلاحی به صورت دادخواهی به بنیاد ارسال و درخواست جوابگوئی شود.
ب: هرگاه جوابی قانع کننده و سازنده از طرف هیأت امناء دریافت نگردد، موضوع به شورای عالی جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

تبصره ۱. شورای عالی
شورای عالی به‌عنوان مرجع نهایی قانونی بنیاد، پیشنهادات، نظرات انتقادی سازنده، سؤالات، و یا شکایات احتمالی رسیده را بررسی و رأی نهایی را صادر خواهد کرد.

تبصره ۲. هیأت مستقل
درصورتی که شورای عالی صلاح بداند، می‌تواند نظر یا نظریات یک یا چند هیأت مستقل و بی‌طرف، با حیثیت غیرقابل انکار جهانی را با در نظر گرفتن نوع مسأله (حقوقی ـ مالی یا فکری ـ فلسفی) درخواست نماید.

تبصره ۳. زمان قابل قبول
با توجه به اهمیت حیاتی و نیاز به وقت کافی، زمان قابل قبول برای هر مرحله حداکثر شش ماه خواهد بود.

تبصره ۴
بعد از طی مرحله یا مراحل بالا، موضوع خاتمه یافته تلقی می‌شود. (همچنین رجوح شود به پیوست ۱۲، نمودار زیبا در عمل)

همه باید بدانند که این شجره طبیه با عشق زنده است و فقط انسان‌های عاشق می‌توانند آن را درک کنند و فقط آ‌ها می‌توانند و می‌باید از آن مواظبت و نگه‌داری نمایند.

بخش پانزدهم: اعضاء آینده

با توجه به جهانی و انسانی بودن اهداف بنیاد، و ضرورت حیاتی ادامه‌ی بی‌وقفه‌ی کار آن تا بی‌نهایت آینده، تربیت افرادی کاردان و معتقد و باتجربه برای به‌عهده گرفتن وظایف بنیاد در آینده بسیار مهم تشخیص دلده شده است و در این راستا پیشنهاد می شود که:

افراد علاقمندی که در هیأت‌ها یا زیرهیأت‌های مشاورین یا کمیته‌های شانزده‌گانه بنیاد در حال فعالیت هستند شناسائی گشته و در صورت تمایل به آن‌ها امکان کسب هرچه بیش‌تر آموزش‌های لازم داده شود. با توجه به شاخت تدریجی، در مرحله‌ی عمل بتوان امیدوار بود که از میان آن‌ها نامزدهای توانا رشد نموده و علاقمند به شرکت فعال و قبول مسؤلیت در بنیاد گردند.

بخش شانزدهم: امور انضباطی

هرچند عشق، وفاداری، اعتقاد، علاقه و تلاش مداوم ابزار موفقیت برای پیشبرد اهداف بنیاد می‌باشند، اما در سایه نظم و انضباط و رعایت دقیق اساسنامه توسط اعضاء است که بنیاد می‌تواند پا برجا بماند و و به فعالیت و رشد خود ادامه دهد:

۱. عدم رعایت اصول آمده در اساسنامه توسط عضو (در صورتی که برای بار اول باشد) توسط مسئول مربوطه به وی یادآوری خواهد شد.

۲. در صورت تکرار، با عضو مطابق اصول آمده در اساسنامه (زیربند ۶ بند ۲ بخش دوم) رفتار خواهد شد.

۳. عضو حق دارد دو مورد تصمیم اتخاذ شده‌ی انضباطی تقاضای دادخواهی نماید. (رجوع شود به بخش چهاردهم و پیوست ۱۲ زیبا در عمل)

بخش هفدهم: حرف آخر روز اول

تلاش برای کاشتن هسته‌ی بنیاد زیبا در قلوب، در زمانی صورت می‌گیرد که انسان برای یافتن یک دره عشق،صمیمیت، محبت و یکرنگی، گوئی دارد دنبال مرغ آتشخوار می‌گردد. بایستی از نظر احساسی قاره‌پیمائی نماید.

با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مسائل دست به‌گرییان خانواده بشریت و با تأکید چندباره در مورد تلون مزاج و خلق وخوی حاکم بر فرهنگ ما و با در نظر داشتن این که قوانین حاکم بر تشکیل و ادامه کار بنیاد، همان گونه که می‌تواند حافظ آن باشد می‌تواند به انحلال و نابودی آن نیز بینجامد. بنیاد امیدوار است اعضاء هیأت امناء به آن‌چه به صراحت در اساسنامه آمده که ««تداوم کار بنیاد رابطه‌ای تنگاتنگ و حیاتی با درجه عشق، صداقت و صراحت اعضاء دارد» توجه خاص مبذول دارند.

آرزو این است که همه هرروز قبل از طلوح خورشید، مسائل فردی، عقیدتی ـ سیاسی و مذهبی خود را در آب کوثر حوضخانه‌ی عشق زیبا شستشو داده، ناخالصی‌ها را شسته و از خود برانند. این واقعیت را که «غیرانسان‌ها و کُشندگان عشق و محبت همواره در کمین‌اند تا هیچ گاه، در هیچ جا، گل محبتی نروید؛ و اگر هم روئید برای نابودی‌اش بشتابند»، را در نظر داشته و روی این اصل خدشه‌ناپذیر متفق‌القول بمانند که در چهارچوب اساسنامه زیبا آن‌ها می‌توانند و می باید مسائل خود را دوستانه حل نمایند. به هیح عنصر فرصت‌طلب و غیرانسانی، اجازه رخنه یا فرصت اختلال ندهند و همیشه اصول انسانی نهفته در اهداف بنیاد پای‌بند و به خود، دیگر اعضاء، و به بنیانگذاران فکری و احساسی این بنیاد حق‌شناس و وفادار باقی بمانند.

بخش هیجدهم: زیبا در بستر زمان

برای عملی نمودن اهداف آمده در اساسنامه، بنیاد نیازمند به یک برنامه‌ریزی نسبی و عملی می‌باشد.

مرحله یکم
۱. تکمیل مرحله‌ی جست‌و‌جو و یافتن نامزدهای مناسب برای عضویت در هیأت امناء
۲. معرفی زیبا
الف: منظره جهانی
ب: ماهواره‌ای
پ: نوشتاری ـ گفتاری
ت: شنیداری ـ دیداری
ث: زنجیره انسانی
۳. راه اندازی کمیته‌ها
۴. شروع و تکمیل مرحله‌ی جست‌و‌جو و یافتن نامزدهای مناسب برای عضویت در هیأ‌ت‌های مشاورین
۵. جمع آوری کمک

مرحله دوم
۱. ادامه‌ی فعالیت‌های مرحله‌ی اول
۲. جشنواره زیبا

مرحله سوم
۱. ادامه فعالیت‌های مراحل یکم و دوم
۲. نشریه‌ی زیبا

مرحله چهارم
۱. ادامه فعالیت‌های مراحل یکم و دوم و سوم
۲. خواب‌های طلایی

تبصره ۱: امید بر این است که بتوان با تلاشی پی‌گیر و همه‌گیر هرساله از مرحله‌ای به مرحله‌ای جدید وارد شد.

بخش نوزدهم: متفرقات

۱. سال مالی (بودجه‌ای)

شروع سال کاری و بودجه‌ای بنیاد دی‌ماه = ژانویه هر سال می‌باشد.

۲. اطلاع و یادآوری

هرگاه و در هر زمان که بر طبق اساسنامه، نیاز به مطلع نمودن یا یادآوری یکی از اعضاء بنیاد باشد، متن اطلاعیه بایستی از طریق پست هوایی یا پست سفارشی (با دریافت رسید) به نشانی فرد به همان گونه که در اسناد بنیاد ضبط شده است فرستاده شود و هزینه‌ی پست از قبل پرداخت شده باشد.

ارسال اطلاعیه مذکور می‌تواند به‌صورت دیگری (دورنگار، پست الکترونیکی، یا به‌صورت حضوری و شفاهی) نیز باشد. نگه‌داری مدرک (دال بر ارسال اطلاعیه) به هر شکل که باشد، کافی خواهد بود.

۳. اساسنامه بنیاد

اساسنامه بنیاد (به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر) یک معادل کلی و اصولی (نه ترجمه‌ی کلمه به کلمه) از نمونه‌ی پارسی آن که توسط بنیاد تصویب و قبول و کاربُرد دارد، می‌باشد. هرگاه در مواردی اساسنامه بنیاد (به‌زبان انگلیسی یا دیگر زبان‌ها) تضاد یا تفاوتی با اصلی پارسی آن داشته باشد، متن پارسی (متن اصلی) ملاک خواهد بود؛ منوط به آن که متن پارسی مورد استناد، مورد تأیید وکیل بنیاد باشد.

تبصره ۱. متن پارسی اساسنامه که در دسترس است متنی است که مورد تأیید وکیل دوزبانه‌ی بنیاد می‌باشد. هرگاه در آینده تغییر و اصلاح و یا اضافه‌ای در متن این سند صورت گیرد، باید تمام متون (پارسی یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری) به تأیید وکیل و یا وکلای بنیاد برسد. متن تأیید شده همراه با تأییدیه مربوطه، باید در آرشیو بنیاد نگه‌داری گردد.

بخش بیستم: سرمایه‌گذاری

با توجه به اهمیت حیاتی وضع مالی، در صدر عوامل تعیین کننده در نحوه‌ی ادامه کار دائمی و موفقیت‌آمیز بنیاد،  به‌عنوان یک نیروی محرک، مبتکر، خلاق، دوراندیش، رو به جلو به‌نحوی شتابنده و مثبت و سازنده، بنیاد می‌تواند درصدی از بودجه‌ی سالانه خود را به‌طرق ممکن و معمولی (بازار، املاک، و …) به‌کار انداخته و در استحکام بنیه مالی بنیاد بکوشد.

۱. درصد بودجه مورد نظر برای سرمایه‌گذاری سالانه بایستی با نظر و راهمنایی هیأت مشاورین مالی، خزانه‌دار، و حسابدار بنیاد بوده و بعد از تصویب هیأت امناء به تأیید شورای عالی بنیاد رسیده باشد.

۲. فعالیت سرمایه‌گذاری مانند هرگونه فعالیت بانکی و مالی بنیاد، بایستی دو امضاء داشته (امضاء مسئول خزانه‌داری و رئیس بنیاد) باشد.

بخش بیست و یکم: انحلال

در صورتی که به هر دلیلی بنیاد منحل گردد، بعد از پرداخت تمام مخارج و بدهی‌های بنیاد (الزامات و خسارات) مابقی سرمایه (منقول و غیرمنقول) بنیاد، به یک بنیاد غیرانتفاعی ایرانی یا ایرانی تبار با اهداف مشابه منتقل خواهد شد.

بخش بیست و دوم: پذیرش اساسنامه

این مدرک شامل اساسنامه، روابط و ضوابط، خط مشی و شیوه‌ی کار بنیاد، «سند» بوده و حاوی بیست و دو بخش و دوازده پیوست می‌باشد.

امضاء‌کنندگان زیر (اعضاء هیأت امناء) تعهد می نمایند که این سند را به‌عنوان تنها مدرک رسمی و قانونی بنیاد شناخته، خود را ملزم به‌رعایت کامل آن بدانند. هرگونه اهمال، چشم پوشی، تبعیض، تفسیر و تحلیل غیرواقعی یا قضاوت فردی، غیرقانونی شناخته شده و در صورت مشاهده (مورد یا موارد ذکر شده در فوق) توسط هر کس که باشد، از سوی بنیاد مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم جهت رعایت اصول قانونی انجام و با عضو خاطی مطابق مقررات آمده در اساسنامه رفتار خواهد شد.

تبصره: هرگاه در آینده اصلاح، تغییر و یا اضافه‌ای در متن این سند صورت گیرد (رجوع شود به بخش سیزدهم)