پیوندها

www.ifvc.com مرکز بین‌المللی فیلم و ویدیو:
www.nyisff.com فستیوال بین‌المللی فیلم‌های کوتاه:
www.persian-heritage.net مجله میراث ایران:
www.daftar-e-honar.org دفتر هنر:

سیاست صفحهٔ پیوندها:

برای پیوستن لطفاً شرح مختصری از سایت اینترنتی خود برای ما ایمیل فرمایید.

پیام‌های رسیده بر مبنای اصول زیرین ارزیابی شده و انتخاب می‌شوند:

۱- غیرانتفاعی یا انتفاعی بودن؛

۲- درجهٔ مفید بودن محتویات در کمک به بهتر نمودن کیفیت زندگی تمام زندگان؛

۳- درجهٔ خلوص اخلاقی و معنوی محتویات سایت مربوطه.