مجله الکترونیکی زیبا

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیرین

در فرهنگ ما ایرانی ها، فراماسون و فراماسونری شاید به غلط کلمات خوشنامی نباشند. اما اگر به زندگی خودمان نگاه کنیم، با نگرشی عمیق بلافاصله متوجه وجود یک فراموشخانه بزرگ در درونمان می شویم. به عبارتی، از نظر فرهنگ و عادات تاریخی ما هم فراماسونرهای احساس هستیم پر از تجربیات تلخ و شیرین ناگفته. زیرا همه حرف های دلمان، همه تجربیات تلخ و شیرین‌مان، سری است و ناگفتنی. از این بدتر، ما در درون خود  یک جذامی هستیم، زیرا اکثراً خودمان را با جذام احساس و عقیده از دیگران جدا می کنیم (گوشه گیری). و در برون (جامعه) ما را در نهایت به جذام‌خانه احساس می فرستد (پیری و خانه سالمندان). هدف پشت دیوار سکوت شکستن این دیوار و تغییر عمده در این نحوه تفکر است تا شاید از طریق علاقه‌مند نمودن افراد به بازگو کردن حرف های دلشان، همه ما بتوانیم با آرامش درون بیشتری به زندگی ادامه داده و تا زنده‌ایم در جمع خانواده انسانی با هم باشیم و بمانیم. تجربیات خود را با ما سهیم شوید.

پشت دیوار سکوت شامل سه بخش می باشد:

۱ـ مصاحبه
۲ـ شرح زندگی
۳ـ سؤال و جواب در رابطه با تجربیات تلخ و شیرین و پیام به بشریت.

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود که ما را مطلع نمایند تا ترتیب مصاحبه با آنان داده شود.

Leave a Reply
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com