مجله الکترونیکی زیبا

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلام

انسان های خوب با کمک های خود در هر لحظه در گوشه‌ای از جهان قلبی را شاد و شخصی را سیر، تنی را پوشانده و لبی را پرلبخند می سازند. متأسفانه همزمان انسان های بد با تسمه های قانون در دست، سکوت را تبلیغ می کنند و بدینسان بسیاری از لبخندها، ناله ها و دردها و اشک ها تبدیل به فریادهای خاموش می شوند که فقط می توان آنها را مشاهده کرد که انسان را به یاد دوران سینمای صامت می اندازد. لبخندها و اشک ها هدفش جلب نظر آنهایی است که که منتهای ترسشان از وجدان خویش و منتهای عشقشان لبخندی بر لبی است.

Leave a Reply
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com