مجله الکترونیکی زیبا

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جان

پیشرفت های ثانیه ای علم و دانش با باز نمودن دریچه های تازه برای بینش های نوین، از یک سو شکوه پیچیدگی، بالندگی و زیبایی خلقت را عیان تر می نمایند و بینایان را بیناتر و کم توجهان را کمی هوشیارتر می سازد، و همزمان برداشت ناکامل و محدود پیام آوران را به چالش می طلبد. علم هیچ گاه به تنهایی نمی تواند نیازهای روحی و روانی انسان ها را برآورده سازد و هیچ پیام آوری هم نمی تواند عنصر تفکر خداداده را در بند محدودیت ها برای همیشه نگاه دارد، زیرا که انتقاد سازنده یک پدیده خودآگاه فکری است.

بسیاری از مردم جهان حالا دیگر از کلمه نیایش هم گریزان شده و به دلایل کاملاً واضح تاریخی و تجربیات تلخ روزمره‌شان از آن دوری گزیده و یا به ضدیت با آن برخاسته اند. اما واقعیت این است که انسان هم چنان علاقمند صحبت و نیازمند بیان خواست ها و آرزوهایش و تقاضای کمک مردمان و حفظ سلامتی و هرچه که برای او در هر لحظه مهم است می باشد.

نیایش و صحبت با آفریننده که در همه جا هست و مال همه است و تبعیض نمی شناسد و همه را یکسان دوست دارد، کاری است احساسی و روحی روانی که در هر لحظه و در هر مکان امکان پذیر می باشد.

اوست که همه کس و همه چیز را آفریده، به ما توانایی اندیشیدن داده، تخیل و تنوع پذیری را در وجود ما نهاده و ما را به شکلی حساس و ضربه پذیر و شکننده در این جهان رها نموده است و در عین حال آنقدر قوی و مقاوم و استوار که نمایندگان شایسته‌اش در این برهوت باشیم و هم دیگر را در مجموع بسوی یگانگی در حرف و عمل و در رحمت و خدمت کمک نماییم.

به عبارتی بین مقوله های جسم و جان، ناخودآگاه، رازها و نیازها و یادها و خاطره ها، روابط دینامیک، فعال و فرا جسمی برقرار می باشد و تفکر و تأمل و نیایش شاخص های ادامه این روابط سالم و ضامن سلامت جسم و جان و روان بشریت می باشد.

بسیاری از امراض خانواده های مرفه حاصل همین عدم رابطه با ناخودآگاه و با روان خود و روان بشریت که همانا رابطه با ناخودآگاه بشری (پروردگار) می باشد و در نتیجه آنها در آماج امواج منفی دائمی قرار گرفته و منشأ بیماریهای مختلف روحی و جسمی برایشان می باشد. درس آموزی از یادها و خاطره های تلخ و شیرین افزایش آرامش درون، جلوگیری از امراض روحی و جسمی و تحکیم روابط درونی (اتکاء به نفس و برونی (دوستی و روابط صمیمانه با دیگران) و استفاده از فرصت های طلایی برای ارزیابی و احترام به خوی و خصلت انسان از جمله اهداف این بخش می باشد.

Leave a Reply
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com