مجله الکترونیکی زیبا

درباره زیبا

سردبیر: ضیا قوامی

منشی: زینا الکسندریان

طراحی سایت: نشر فارابی

ناشر: بنیاد زیبا

و به یاد: غنچه‌هایی که هیچگاه شانس شکفتن نیافتند.

سلب مسئولیت

زیبا نشریه بنیاد هنری، غیرسیاسی ـ غیرمذهبی و غیرانتفاعی زیبا است. مطالب، نظرات و اطلاعات داده شده مطلقاً برای اهداف آموزشی است.

مرور، آموختن، حفظ حافظه تاریخی، بکارگیری قوه تفکر و برخورد تحلیلی با مسائل مد نظر می‌باشد.

هدف یادگیری و بکارگیری است. و باور بر این است که با فرونی تدریجی بینش و دانش هنریِ عمومی و سیر صعودی انتظارات و توقعات منطقی بشریت، هیچ راهی جز سریع‌تر پیمودن سیر تکامل و بلوغ تاریخی و اصلاح کجی‌ها و کاستی‌ها و صعود به مراحلی برتر و انسانی‌تر برای هیچ کس و قدرتی باقی نمانده و در نهایت به یک تنوع تکامل یافته و همزیست‌گرا در مسیر یک تفاهم جهانی با رعایت حقوق بشر، ترویج برابری، صلح، آموزش و تغذیه صحیح خواهد انجامید (مرحله فراتمدن «شکوفایی هوش و خرد»).

مطالب، نظرات و اطلاعات داده شده الزاماً توسط هیچ مؤسسه‌ای در جهان بررسی نشده و نصایح، مواد و تولیدات نام برده شده به قصد تشخیص، درمان، شفا و یا پیشگیری هیچ مرض یا ناراحتی نمی‌باشد.

شما ممکن است با تمام مطالبی که می‌خوانید موافقت نداشته باشید، و این می‌تواند نقطه شروعی باشد جهت کسب اطلاعاتی که زندگی شما را تغییر خواهد داد.

بخشی از اطلاعات داده شده، برگردان به پارسی از منابع معتبر هنری جهان می‌باشد تا شما به هر روی سکه هنر بشریت که نگاه کنید، احساس افتخار نموده و لذت ببرید. و همیشه بخاطر داشته باشید که تنوعِ تکامل‌یافته اوج زیبائی است و با گذر از میان زیبائی است که می‌توان به آزادی رسید.

  • زیبا در رد یا قبول، ویرایش، بازپس فرستادن برای بررسی مجدد یا نظرخواهی از صاحبنظران آزاد است.
  • مقالات ارسالی پس فرستاده نخواهد شد.
  • مطالب و نظرات خود را به هر زبانی که باشد بایستی با ترجمه انگلیسی آن همراه بوده و از طریق الکترونیک ارسال شود.
  • صحت مطالب بایستی قابل تأیید باشد و ذکر مأخذ ضروری است، امضاء محفوظ یا نام مستعار پذیرفته نمی‌شود.
  • در صورتی که مطالب ارسالی با دورنگار (ایمیل)، پیک برقی (فکس)، یا منظره جهانی (وب سایت) و تلفن دقیق و صحیح فرستنده همراه نباشد قبل از بررسی و مطالعه حذف خواهد شد.
  • نقل مطالب زیبا بدون دستبرد و با ذکر مأخذ آزاد است.
  • انتشار نشریه زیبا ا توجه به امکانات موجود زمان مشخص نخواهد داشت، هرچند تلاش ما بر فصلی ماندن آن است.
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com