اساسنامه

همانگونه که خورشید گرما را
«زیبا» عشق را تقدیم می‌کند
ضیاء قوامی

بخش یکم: تعاریف

بند ۱. بنیاد

‏بنیاد زیبا، بنیادی است هنری و غیرانتفاعی که در سال ۷۰۲۴ آریائی ـ میترائی، ۱۳۸۰ ‏خورشیدی، ۲۰۰۲ ‏میلادی در ‏ایالت نیوجرسی آمریکا به ثبت رسیده است و از این به بعد از آن به عنوان «بنیاد» یاد خواهد شد.

بند ۲. هنر

‏هنر خلاقیتی است با مفهوم و جهت دار که در راستای بهبود و غنی‌تر نمودن کیفیت زندگی بشریت گام برمی‌دارد. (ضیاء قوامی)

بند ۳. مزایای مالیاتی

‏بنیاد از مزایای مالیاتی ذکر شده در بخش (۳) (c) ۵۰۱ قوانین مالیاتی ۱۹۵۴، اداره مالیات دولت مرکزی آمریکا برخوردار است. بنیاد موظف است در چهارچوب ذکر شده در قوانین مالیاتی فوق‌الذکر یا دیگر قوانین مربوط به دولت فدرال و ‏یا ایالت نیوجرسی یا حتی قوانین احتمالی که در این رابطه در اینده وضع گردند، عمل نماید.

‏در همین رابطه تمام فعالیت های اعضاء هیأت امناء و هیأت های مشورتی اختیاری بوده و در ازاء زحمات خود از هیح مزیت مالی برخوردار نخواهند شد مگر در مواردی که از بنیاد اجازه و و توانائی داشته باشد تا برای فعالیت های انجام شده اضافی، حق الزحمه‌ای در حد معمول و متعارف به افراد مربوطه پرداخت نماید.

بخش دوم: هیأت امناء

بند ۱. اعضاء هیأت امناء

اعضاء هیأت امناء عبارت‌اند از:

الف: اعضاء دائم
۱. بنیان گذاران یا نمایندگان آن‌ها
۲. امناء موقت که به عضویت دائم پذیرفته شده‌اند

ب: اعضای موقت
افرادی که از آن‌ها برای عضویت در هیأت امناء دعوت شده و اعلام آمادگی نموده‌اند.

بند ۲. تعداد اعضای هیأت امناء

تعداد اعضاء هیأت امناء حداقل سه نفر (بنیان گذاران یا نمایندگان آن‌ها) و حداکثر ۲۱ نفر می‌باشد.

زیربند ۱. افزایش تعداد اعضاء هیأت امناء

الف ـ افزایش تعداد اعضاء هیأت امناء می‌تواند یک‌جا یا تدریجی باشد.
ب ـ تشخیص تعداد افراد مورد نیاز و زمان از وظایف رئیس هیأت امناء است.
پ ـ رئیس هیأت امناء، ضرورت فوق را در جلسه عمومی هیأت امناء مطرح و بعد از شور و تصویب و تأیید شورای عالی مسئولیت طی مراحل به کمیته‌ی موقت پژوهش* محول می‌گردد (همچنین رجوع شود به زیربند ۲۴ بند ۸ بخش دوم).

* تبصره ۱: کمیته موقت پژوهش
کمیته موقت پژوهش بر طبق اصول آمده در اساسنامه بنیاد (زیربند ۳ بند ۲ بخش دوم) وظیفه خود را در مدت زمان قید شده انجام و گزارش خود را به رئیس هیأت امناء ارسال می‌دارد.

ت ـ گزارش کمیته موقت پژوهش از طرف رئیس بنیاد، به نمایندگی اعضاء دائمی در جلسه هیأت امناء مطرح و بعد از تصویب و تأیید شورای عالی به‌طور کتبی به فرد مذکور ابلاغ خواهد شد (همچنین رجوع شود به تبصره‌‌های ۲ و ۳ و زیربند ۲ بند ۲ و بند ۵ بخش دوم، بخش پنجم و پیوست ۵، نمودار زیبا در عمل).

زیربند ـ ۲. دوره خدمت*
الف: عضو دائمی هیأت امناء بنیاد ب: عضو موقت هیأت امناء بنیاد پ: عضو شورای عالی بنیاد

الف ـ دوره خدمت عضو دائم هیأت امناء بنیاد: دوره‌ی خدمت عضو دائم هیأت امناء بنیاد چهار سال می‌باشد و بنا بر دعوت مجدد از طرف بنیاد و قبول آن، دوره‌ی خدمت برای دوبار متوالی دیگر قابل تکرار است.
ب ـ دوره خدمت عضو موقت هیأت امناء بنیاد: دوره‌ی خدمت عضو موقت هیأت امناء بنیاد سه سال می‌باشد و بنا بر دعوت مجدد از طرف بنیاد و قبول آن، دوره‌ی خدمت برای یک بار دیگر قابل تکرار است.
پ ـ دوره خدمت عضو شورای عالی بنیاد: دوره‌ی خدمت عضو شورای عالی بنیاد پنج سال می‌باشد و بنا بر دعوت مجدد از طرف بنیاد و قبول آن، برای سه بار متوالی دیگر قابل تکرار است.

* تبصره ۱: دوره خدمت: شورای عالی بنیاد مسئول ارتقاء، نامزدی مجدد یا انتخاب عضو جدید هیأت امناء برای خدمت او در رده‌های مختلف بوده و نحوه انجام آن بر طبق مقررات آمده در اساسنامه بنیاد می‌باشد.

** تبصره Û²: شورای عالی: در مواردی Ú©Ù‡ بر طبق اساسنامه تصمیم یا تأیید شورای عالی لازم باشد، تا زمان تشکیل آن پیشنهاد تصویب Ùˆ اجرای مصوبات هیأت امناء، بعد از تأیید اعضاء دائمی*** بنیاد بلامانØ