قاره فرهنگی ایران

بنیاد زیبا خوشوقت است که برای مردمی که در قاره فرهنگی ایران زندگی می‌کنند این فرصت را فراهم آورد تا بتوانند در فعالیت‌های انسان‌دوستانه بیناد زیبا شرکت جویند و کارهای هنری خود را به نمایش بگذارند، صدا و نظرات خود را به‌گوش جهانیان برسانند. برای دستیابی به هدف‌های مشترکمان، نیاز داریم که گام‌های زیر را مشترکاً برداریم:

۱- گسترش سایت بنیاد زیبا و هرچه همه‌گیرتر کردن آن

۲- تشویق اعضا به شرکت فعال از راه ارسال پیشنهادات، نظرات و کمک‌های خود از طریق ایمیل