عضویت

عضویت شما در بنیاد زیبا نشانه جدیت شما در پیشبرد اهداف زیباست.

لطفا بخش مورد علاقه خود را انتخاب، فرم عضویت را تکمیل، نحوه پرداخت حق عضویت سالانه را انتخاب و پس از پرداخت آنها را بهمراه کارنامه کاری و هنری خود ارسال فرمایید.

لطفاً اول فرم عضویت را ارسال کنید سپس برای پرداخت حق عضویت خود به بخش پرداخت حق عضویت رجوع کنید.