فروشگاه زیبا

کتاب‌های پارسی

View Cart Product successfully added to your cart.
 • Bazi-e Rang-ha

  Bazi-e Rang-ha

  بازی رنگ‌ها
  مجموعه اشعار، به زبان پارسی
  نگارش: ضیاء قوامی (م. د. امید میبدی)
  جلد نرم، ۱۵۰ صفحه، ۱۹۸۸

  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Bazi-e Rang-ha
  Book of Poems, in Parsi
  By: Zia Ghavami (Mim. Dal. Omid Maibodi)
  Soft Conver, 150 Pages, 1988

  * Book price includes shipping
  $20.00
  بازی رنگ‌ها
  مجموعه اشعار، به زبان پارسی
  نگارش: ضیاء قوامی (م. د. امید میبدی)
  جلد نرم، ۱۵۰ صفحه، ۱۹۸۸

  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Bazi-e Rang-ha
  Book of Poems, in Parsi
  By: Zia Ghavami (Mim. Dal. Omid Maibodi)
  Soft Conver, 150 Pages, 1988

  * Book price includes shipping

  Bazi-e Rang-ha

  $20.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Ofoghi-Amoodi

  Ofoghi-Amoodi

  افقی - عمودی
  مجموعه اشعار، به زبان پارسی
  نگارش: ضیاء قوامی (م. د. امید میبدی)
  جلد نرم، ۱۶۶ صفحه، ۲۰۰۱

  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Ofoghi-Amudi
  Book of Poems, in Parsi
  By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi)
  Paperback, 166 pages. 2001

  * Book price includes shipping
  $20.00
  افقی - عمودی
  مجموعه اشعار، به زبان پارسی
  نگارش: ضیاء قوامی (م. د. امید میبدی)
  جلد نرم، ۱۶۶ صفحه، ۲۰۰۱

  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Ofoghi-Amudi
  Book of Poems, in Parsi
  By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi)
  Paperback, 166 pages. 2001

  * Book price includes shipping

  Ofoghi-Amoodi

  $20.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Makhloot Pakhloot

  Makhloot Pakhloot

  مخلوط پخلوط
  داستان‌های کوتاه، به زبان پارسی
  نگارش: ضیاء قوامی (م. د. امید میبدی)
  جلد نرم، ۱۸۸ صفحه، ۱۹۸۵

  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Makhloot Pakhloot
  Short Stories, in Parsi
  By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi)
  Paperback, 188 pages. 1985

  * Book prince includes shipping
  $20.00
  مخلوط پخلوط
  داستان‌های کوتاه، به زبان پارسی
  نگارش: ضیاء قوامی (م. د. امید میبدی)
  جلد نرم، ۱۸۸ صفحه، ۱۹۸۵

  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Makhloot Pakhloot
  Short Stories, in Parsi
  By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi)
  Paperback, 188 pages. 1985

  * Book prince includes shipping

  Makhloot Pakhloot

  $20.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Iran va Armanestan dar Gozargah Tarikh In Parsi

  Iran va Armanestan dar Gozargah Tarikh In Parsi

  ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ
  نگارش: دکتر ژوزف ملیک هوسپیان
  جلد نرم، ۲۸۶ صفحه، ۲۰۰۸
  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Iran va Armanestan Dar Gozargh-e Tarikh
  By: Dr. Joseph Melik Hovsepian
  Paperback, 286 Pages, 2008

  * Book Price includes shipping
  $25.00
  ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ
  نگارش: دکتر ژوزف ملیک هوسپیان
  جلد نرم، ۲۸۶ صفحه، ۲۰۰۸
  بهای کتاب شامل هزینه پست است *

  Iran va Armanestan Dar Gozargh-e Tarikh
  By: Dr. Joseph Melik Hovsepian
  Paperback, 286 Pages, 2008

  * Book Price includes shipping

  Iran va Armanestan dar Gozargah Tarikh In Parsi

  $25.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...