حمایت از زیبا

رقابت چیز بسیار خوبی است، اما برخی ایرانیان چنان درگیر رقابت هستند که نه تنها به مسایل مفید به حال خودشان کمکی نمی کنند بلکه سد راه آن هم می شوند.

بنیاد زیبا خوشبختانه از حمایت اکثریت عظیمی از انسان های جهانی ـ اندیش که از عدالت، حقیقت جویی، حمایت می کنند و می خواهند صدایی هرچند کوچک برای ترک شدگان، فراموش شدگان، ساکت شدگان، زندانی شدگان، شکنجه شدگان و محرومان از رشد باشند، برخوردار است.

ما از حمایت شما قدردانی می کنیم و خواهیم کوشید تا حد توانمان انسانی بمانیم و از کمک به هر کوششی برای آفریدن فردایی بهتر دریغ نورزیم.