فرم تقاضای آگهی

توانایی از دانایی و دانایی از شناخت و شناخت از آگاهی و آگهی حاصل می‌شود. بینندگان با بازدید سایت و دیدن آگهی شما با کارهای خدماتی شما آشنا گشته و با شما در تماس خواهند بود. این یک فرصت طلایی برای شما است که با افرادی توانمند و دانا آشنا شوید. با توجه به غیرانتفاعی بودن این بنیاد هر آگهی شما کمکی نیز هست برای ادامه حیات بنیاد برای بذر پاشی آگاهی.

لطفاً فرم زیر را کامل نموده و برای ما بفرستید تا مسئول پخش تبلیغات بنیاد بتواند با شما تماس گرفته تا بهترین راه رسیدن به اهداف شما را به نظر برساند.

بنیاد هیچ مسئولیتی را در مورد محتوی، صحت، کیفیت، قیمت، امور مالی حاصل از تماس شما و نتیجه داد و ستد بین عرضه‌کنندگان و خریداران را نمی پذیرد.